Projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt skierowany jest do osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (w tym z podwójną diagnozą tj. uzależnieniami), które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub leczą się psychiatrycznie (zaświadczenie lekarskie). Działania projektu kierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej (18 – 67 rok życia). Głównym celem udziału w projekcie jest aktywizacja społeczna i zawodowa Osób  Potrzebujących. W ramach działań projektu oferujemy:…

V Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”

W dniach 25 -26.04.2019 r. odbyła się V Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”. Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów powiatu chełmińskiego, Sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, Policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, domu pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. służb i jednostek na co dzień współpracujących dla dobra i wsparcia swoich podopiecznych.…

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 22 marca 2019 r.

 

INFORMACJA
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 – dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych”

OTWÓRZ SIĘ NA LUDZI POPPRZEZ NORDIC WALKING

OTWÓRZ SIĘ NA LUDZI POPPRZEZ NORDIC WALKING

Stowarzyszenie  Sport i Rekreacja „START” w dniach od 11 marca 2019 r. do 31.07.2019 r.

realizuje projekt:

„Otwórz się na ludzi poprzez Nordic Walking

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – seniorów, osób z niepełnosprawnością.

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Chełmnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE
z dnia 5 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Informacja o zatrudnieniu.

Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonych naborach na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”   W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego zatrudniono następujące osoby: Pani Aleksandra Szczygieł na…