AKTYWNY SAMORZĄD 2022

PFRON_AS_2022

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, iż rusza nabór składania wniosków w ramach  pilotażowego programu

„AKTYWNY SAMORZĄD”

Moduł I –likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

termin składania wniosków od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

termin składania wniosków:

semestr letni 2021-2022 od 01.03.2022 do 31.03.2022 r.

semestr zimowy 2022-2023 od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Zachęcamy do składania wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia, który można składać pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ (bez konieczności wychodzenia z domu), co jest dodatkowo punktowane.

 W Module I  można uzyskać dofinansowanie do:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu) – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł

Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) – 4.800 zł, w tym:

  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
  • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
  • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu) – 4.000 zł;

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),

  • dla osoby niewidomej – 9.000 zł oraz 15.000 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 24.000 zł),
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł.

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień, dysfunkcja narządu wzroku) – 7.500 zł,

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) – 4.000 zł,

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu– 1.500 zł,

Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka  inwalidzkiego o napędzie ręcznym)– 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 3.500 zł z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

  • w zakresie ręki – 12.000 zł,
  • przedramienia – 26.000 zł,
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
  • na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, – 7.500 zł;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1)  w module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5,
Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz
Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;

UWAGA STUDENCI!

W module II  można uzyskać dofinansowanie – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Ważne!!

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
  • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

b) do 500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu

2)  500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5)  200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)  300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8)  800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

  • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
  • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
  • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany:

1)  w module II – w zakresie kosztów czesnego:

  1. 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
  2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Scroll to Top
Skip to content