Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO…

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Projekt współfinansowany jest ze środków…

Rusza nabór wniosków w ramach Modułu I oraz Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” od 01.03.2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje, iż w dniu  01.03.2021 r. rusza nabór wniosków w ramachModułu I oraz Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu oraz do dzieci niepełnosprawnych z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. W roku 2021 r. realizujemy działania w ramach: Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (termin składania wniosków od 01.03.2021…

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje o tymczasowym zawieszeniu działalności punktów nieodpłatnej…

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku oraz wyznaczył termin naboru wniosków. Wobec powyższego zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, podmioty uprawnione i organizacje pozarządowe do uczestnictwa w programie. Obszary Programu, które będą realizowane  – zgodnie z kierunkami oraz…

UWAGA!!! ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r.

UWAGA!!! ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW) W…

Skip to content