PROJEKT “WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Projekt współfinansowany jest ze środków…

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Chełmno, dnia 29 marca 2021r. Informacja o wynikach naboru na stanowiskoSpecjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrana została Pani Aleksandra Kubacka, zam. Grubno. Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko…

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.” Powiat Chełmiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia…

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2021 r.”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2021 r.” Powiat Chełmiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r. w…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO…

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Projekt współfinansowany jest ze środków…

Rusza nabór wniosków w ramach Modułu I oraz Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” od 01.03.2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje, iż w dniu  01.03.2021 r. rusza nabór wniosków w ramachModułu I oraz Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu oraz do dzieci niepełnosprawnych z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. W roku 2021 r. realizujemy działania w ramach: Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (termin składania wniosków od 01.03.2021…

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje o tymczasowym zawieszeniu działalności punktów nieodpłatnej…

Skip to content