Centrum Wsparcia Rodzin w Chełmnie pn. „Zagrożenia współczesnego świata”.

W dniu 20 listopada 2018r. w Centrum Wsparcia Rodzin w Chełmnie odbył się 6 godzinny warsztat dla osób przebywających i opuszczających piecze zastępczą, pn. „Zagrożenia współczesnego świata”.

Program warsztatu objął zagadnienia z zakresu ryzykowanych zachowań, przyczyn uzależnień, mechanizmów uzależnienia, rodzajów uzależnień, współczesnych uzależnień behawioralnych,  skutków uzależnień, profilaktyki uzależnień, rozpoznawania syndromów uzależnień, seksualności, umiejętności podejmowania działań sprzyjających zdrowiu oraz form i dostępności pomocy osobom podejmującym zachowania ryzykowne.

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

 

Skip to content