„Dobry start – zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

W dniu 31 maja 2019r. w Centrum Wsparcia Rodzin w Chełmnie odbył się 6 godzinny warsztat dla osób przebywających i opuszczających piecze zastępczą, pn. „Dobry start – zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Program warsztatu objął zagadnienia z zakresu:

  1. Psychologiczne aspekty udzielania pomocy
  2. Łańcuch przeżycia
  3. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
  4. Prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  5. Ocena stanu świadomości
  6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  7. Pozycja bezpieczna
  8. Rany i krwotoki: tamowanie krwotoków, opatrunek uciskający i opaska uciskowa, ciało obce wbite w ranę
  9. Ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomów osoby dorosłej i dziecka, posługiwanie się automatycznym defibrylatorem AED

 

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content