„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

W dniach 26.09.2018 r. oraz 04.10.2018 r. w siedzibach Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, odbyły się szkolenia dla przedstawicieli i pracowników podmiotów wchodzących w skład Koalicji Powiatowej w ramach projektu 05 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Tematem szkolenia, które prowadziła Pani Olga Okrucińska było „Postępowanie z osobami zaburzonymi i chorymi psychicznie w sytuacjach kryzysowych”. Prowadząca podczas spotkań w sposób jasny i rzeczowy omówiła jak postępować z osobami chorymi psychicznie w sytuacjach problematycznych, opierając się często na przykładach z życia wziętych.

Udział w szkoleniu wzięło prawie 30 reprezentantów podmiotów, które w sposób bezpośredni lub pośredni działają na rzecz osób zaburzonych i osób chorych psychicznie na terenie powiatu chełmińskiego. Do grona uczestników należeli min. przedstawiciele: Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całego powiatu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Scroll to Top
Skip to content