Konferencja

Spotkanie świadomościowe/Konferencja „ DZIECKO Z FAS W PIECZY A JEGO EDUKACJA!”

 W dniu 25 października 2022 r. odbyła się konferencja pn. „Dziecko  FAS w pieczy a jego edukacja!” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych  i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”  w Ośrodku ZAZ „Nad Jeziorem” w Chełmnie. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3”, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo,  Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej  i wsparcia rodziny: Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy Społecznej, Szkół z powiatu chełmińskiego, ponadto Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji  i Prokuratury a także przewodnicząca  komisji zdrowia i pomocy społecznej powiatu chełmińskiego oraz rodziny adopcyjne i zastępcze z województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na wstępowanie FASD  w szerokiej skali, uświadomienie  negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu a w przyszłości nieprawidłowy rozwój dziecka i wynikające z tego problemy, w tym z edukacją. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń  pomiędzy specjalistami oraz rodzicami zastępczymi szukającymi wsparcia dla swoich dzieci.

Scroll to Top
Skip to content