OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO,
NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA,
NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
3. Nieposzlakowana opinia,
4. Obywatelstwo polskie,
5. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
7. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
2. Znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Znajomość przepisów płacowych.
4. Znajomość przepisów ustaw o: systemie ubezpieczeń społecznych; świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
5. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych.
6. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i przepisów o pracownikach samorządowych i ich wynagradzaniu.
7. Znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy.
8. Umiejętność pracy w zespole.
9. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po ustaleniach z dyrektorem.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
5. Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.
6. Opracowywanie projektu budżetu jednostki poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących jednostki przy współpracy ze Skarbnikiem Powiatu.
7. Przygotowywanie projektów planów finansowych jednostki, a także wprowadzanie zmian w ciągu roku budżetowego.
8. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki oraz sposobu ich dokumentowania, przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym.
9. Opracowanie i realizacja zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
11. Współdziałanie z bankiem, organami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wydziałami Starostwa Powiatowego w Chełmnie, oraz jednostkami/organizacjami, w tym podległymi: placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowym domem samopomocy.
12. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i bilansu jednostki.
13. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.
14. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem jednostki (ewidencji środków trwałych i wyposażenia).
15. Prowadzenie płac PCPR.
16. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych.
17. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
18. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
19. Udział w procesie kontroli zarządczej i realizacja procesu samokontroli.
20. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
21. Udział w postępowaniach dot. zamówień publicznych.
22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
2. Miejsce pracy – PCPR ul. Słowackiego 8, 86-200 Chełmno.
3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

V. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – CV,
b) list motywacyjny,
c) ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki w księgowości,
e) ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru załącznik do ogłoszenia,
g) oświadczenie o zdolności do wykonywania czynności na w/w stanowisku,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
i) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeśli dotyczy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy – zastępstwo w PCPR w Chełmnie”

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Chełmnie – w godz. od 7.30 do 14.30 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, w terminie do dnia 17 marca 2020 do godz. 14.30 włącznie (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do PCPR).

VI. Dodatkowe informacje:
Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

załącznik dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Chełmnie lub poniżej:
Kwestionariusz osobowy: POBIERZ (47kB) plik

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 6772455 lub 56 6772446

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
Ewa Wirosławska

Scroll to Top
Skip to content