Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Chełmno, dnia 31 grudnia 2021r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

  1. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrana została Pani Milena Majeranowska, zam. Jeleniec.

 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej złożona została w wymaganym terminie jedna oferta. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych oferta spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę doświadczenie pozwoliły dokonać wyboru Jej kandydatury na w/wym. stanowisko.

 

 

                                                                                                    Dyrektor

                                                                          Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                 w Chełmnie

 

                                                                                           Ewa Wirosławska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno

I. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
7) Czynne prawo jazdy kategorii B.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
2) Wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania i wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
3) Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną;
4) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
5) Umiejętność współpracy w zespole;
6) Odporność na sytuacje stresowe;
7) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, w tym z rodziną zastępczą i dzieckiem;
8) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów o ochronie danych osobowych;
9) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie;

III. Zakres obowiązków:
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) Przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
8) Współpraca z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikami socjalnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, sądem rodzinnym, kuratorami, ośrodkiem adopcyjnym, asystentem rodziny;
9) Wydawanie opinii dotyczących objętych wsparciem rodzin;
10) Udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka oraz oceny sytuacji rodzin zastępczych objętych wsparciem;
11) Prowadzenie harmonogramu pracy z rodzinami zastępczymi;
12) Wykonywanie innych zleconych przez przełożonych zadań, odpowiednich do charakteru realizowanych na zajmowanym stanowisku obowiązków.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1) Umowa o pracę na pełen etat;
2) Zatrudnienie w systemie zadaniowego czasu pracy, w tym praca biurowa oraz praca w terenie;
3) Okres zatrudnienia: umowa na czas określony w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika;
4) Wynagrodzenie ustalane na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

V. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4) Kserokopia świadectw pracy;
5) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6) Referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające umiejętności i predyspozycje kandydata;
7) Oświadczenie (zał. nr 1);
8) Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B (zał. nr 2);
9) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zał. nr 3);
10) Klauzula informacyjna przy rekrutacji (zał. nr 4);
11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych (zał. nr 5).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Dokumenty o których mowa w pkt 1,2,7,8,9,10,11 należy podpisać własnoręcznym podpisem.
2) Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie z dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w terminie do dnia 27 grudnia 2021r. do godziny 12.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz bez wymaganych oświadczeń i podpisów nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o terminie dalszego postępowania.
2) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy i na stronie BIP tut. Centrum.
3) Kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych osobiście za pokwitowaniem w okresie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Dokumenty nie odebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
4) Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko asystenta rodziny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
5) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim wypadku złożone już dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w punkcie VII.3., z tym że termin jednego miesiąca liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

Załączniki do pobrania:
1. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych: POBIERZ (26kB) 
2. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B: POBIERZ (25kB) 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: POBIERZ (26kB) 
4. Klauzula informacyjna: POBIERZ (14kB) 
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów rekrutacyjnych: POBIERZ (26kB) 

Scroll to Top
Skip to content