Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 19 sierpnia 2019r.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 roku.

Zakres działania koordynatora i jego obowiązki w stosunku do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR) określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 77 cytowanej ustawy).

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie ustawowych uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:

1. Wymagania:
1) Wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

Warunki zatrudnienia: 
1) Umowa cywilnoprawna (art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
2) Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych, w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności;
3) Okres zatrudnienia: wrzesień 2019r. – 31 grudnia 2019r.

Wymagane dokumenty: 
1) List motywacyjny i CV;
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia);
4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać: ilość godzin (miesięcznie) realizowanych w środowiskach rodzin zastępczych, maksymalną ilość rodzin zastępczych objętych pracą koordynatora (jednocześnie), cenę za godzinę pracy koordynatora w środowisku rodziny.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” do dnia 29 sierpnia 2019r. do godziny 12.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.

Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
Ewa Wirosławska

Załącznik nr 1 i nr 2 do ofert do pobrania w Centrum, pokój nr 6 – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ze strony www Centrum lub poniżej:

pobierz załączniki 

Skip to content