Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

——————————————————————————————————————–

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: psycholog

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:

1. Wykształceniea) dyplom magistra psychologii
b) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku psychologa, w tym:
– co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w poradnictwie rodzinnym dla rodzin zastępczych
– doświadczenie w badaniu kandydatów na rodziców zastępczych,
– doświadczenie w wydawaniu opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
– doświadczenie w sporządzaniu diagnoz psychofizycznych dzieci,
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu terapii.
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

Warunki zatrudnienia:
1) Umowa cywilnoprawna
2) Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin, w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
3) Okres zatrudnienia: 1 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2021r.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny i CV
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1do ogłoszenia);
4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać cenę za godzinę pracy psychologa.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa na rok 2021” do dnia 18 grudnia 2020r. do godziny 12.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.
Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
Ewa Wirosławska

Załącznik nr 1 i nr 2 do ofert do pobrania w Centrum lub ze strony www Centrum.
Ogłoszenie oraz załączniki – POBIERZ (19kB) 

Scroll to Top
Skip to content