OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

                                                                                                                                                                                                                                                                 Chełmno, dnia 28 listopada 2022r.

                                                                                                                                   Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
 
                                                                                                                                                         psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: psycholog

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:
1. Wykształcenie
a) dyplom magistra psychologii
b) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku psychologa, w tym:
– co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w poradnictwie rodzinnym dla rodzin zastępczych
– doświadczenie w badaniu kandydatów na rodziców zastępczych,
– doświadczenie w wydawaniu opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
– doświadczenie w sporządzaniu diagnoz psychofizycznych dzieci,
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu terapii.
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

Warunki zatrudnienia:
1) Umowa cywilnoprawna
2) Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin, w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
3) Okres zatrudnienia: 1 stycznia 2023r. – 31 grudnia 2023r.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny i CV
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1do ogłoszenia);
4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać cenę za godzinę pracy psychologa.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa na rok 2023” do dnia 22 grudnia 2022r. do godziny 12.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.
Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                                                                                                                                                    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       w Chełmnie
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ewa Wirosławska

Załączniki: POBIERZ (16kB)    

Scroll to Top
Skip to content