Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu
„Rodzina w Centrum 3”
realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno

I. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie.
5) Doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem.
6) Czynne prawo jazdy kategorii B.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
2) Wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania i wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
3) Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.
4) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
5) Umiejętność współpracy w zespole.
6) Odporność na sytuacje stresowe.
7) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, w tym z rodziną zastępczą i dzieckiem.
8) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów związanych z realizacją projektów unijnych.
9) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie.

III. Zakres obowiązków:
Do zadań specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) Wstępna diagnoza potrzeb uczestnika projektu,
2) Tworzenie harmonogramu indywidualnego i grupowego wsparcia dla uczestnika projektu,
3) Kontakt ze specjalistami świadczącymi poradnictwo i rodzinami zainteresowanymi i korzystającymi ze wsparcia centrum,
4) Ścisła współpraca z ośrodkami pomocy społecznej na terenie powiatu dotycząca rozwoju pieczy zastępczej,
5) Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rodzin, w szczególności objętych asystenturą rodziny,
6) Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami, kościołem w zakresie wspólnych inicjatyw na rzecz dziecka i rodziny, w tym w zakresie powiatowych spotkań na rzecz rozwoju pieczy zastępczej,
7) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, pedagogicznej,
8) Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego (Centrum) w powiecie.
9) Inicjowanie i realizacja działań służących pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.
10) Bieżąca współpraca ze specjalistami do spraw rozwoju polityki prorodzinnej w regionie (specjaliści ROPS)
11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach projektu.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1) Umowa o pracę na pełen etat.
2) Zatrudnienie w systemie zadaniowego czasu pracy, w tym praca biurowa oraz praca w terenie.
3) Okres zatrudnienia: na czas realizacji projektu tj. od kwiecień 2021r. do 31 grudnia 2022r.
4) Wynagrodzenie ustalane na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

V. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny.
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4) Kserokopia świadectw pracy.
5) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6) Referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające umiejętności i predyspozycje kandydata.
7) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych (zał. nr 1).
8) Oświadczenie o niekaralności (zał. nr 2).
9) Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B (zał. nr 3).
10) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty d.s. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (zał. nr 4).
11) Klauzula informacyjna przy rekrutacji (zał. nr 5).
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych (zał. nr 6).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Dokumenty o których mowa w pkt 1,2,7,8,9,11,12 należy podpisać własnoręcznym podpisem.
2) Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”, w terminie do dnia 25.03.2021r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz bez wymaganych oświadczeń i podpisów nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o terminie dalszego postępowania.
2) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy i na stronie BIP tut. Centrum.
3) Kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych osobiście za pokwitowaniem w okresie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Dokumenty nie odebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
4) Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko asystenta rodziny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
5) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim wypadku złożone już dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w punkcie VII.3., z tym że termin jednego miesiąca liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
Ewa Wirosławska

Scroll to Top
Skip to content