Ogłoszenie o naborze na trenera programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 46) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: trener programu korekcyjno – edukacyjnego

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia określonych szczegółowo w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22.02.2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne – par.9 pkt 1-3.

Warunki zatrudnienia:
1) Umowa cywilnoprawna
2)Miejsce świadczenia pracy –  w siedzibie PCPR w Chełmnie lub w miejscu wskazanym przez PCPR.
3) Okres zatrudnienia: 1 wrzesień 2020r. – 15 grudnia 2020r.

Wymagane dokumenty:
1) CV
2) Kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty (zaświadczenie o ukończeniu szkoleń) potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności określone w wyżej wymienionym Rozporządzeniu
3) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać cenę za godzinę pracy trenera.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na trenera programu korekcyjno – edukacyjnego” do dnia 27 sierpnia 2020r. do godziny 12.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.
Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
Ewa Wirosławska

Załącznik  do oferty do pobrania w sekretariacie Centrum lub  ze strony www Centrum.

Scroll to Top
Skip to content