Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: „Spotkanie świadomościowe dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej” w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w centrum Etap I” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Chełmnie
Sylwester Glaubert
 
Załączniki:
1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: „Spotkanie świadomościowe dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej”: POBIERZ (316kB) 
2. Karta oceny zadania publicznego: POBIERZ (305kB) 
Scroll to Top
Skip to content