OTWÓRZ SIĘ NA LUDZI POPPRZEZ NORDIC WALKING

OTWÓRZ SIĘ NA LUDZI POPPRZEZ NORDIC WALKING

Stowarzyszenie  Sport i Rekreacja „START” w dniach od 11 marca 2019 r. do 31.07.2019 r.

realizuje projekt:

„Otwórz się na ludzi poprzez Nordic Walking

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – seniorów, osób z niepełnosprawnością.


Celem projektu jest wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego poprzez zwiększenie liczby działań z zakresu animacji
i życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD Chełmno. Projekt skierowany jest
do 10 uczestników, mieszkańców miasta Chełmna. W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju (w większości kobiet).

Planowane rezultaty:

W projekcie zakłada się wzrost aktywności społecznej 10 uczestników projektu poprzez udział
ich w działaniach: sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.

Wartość projektu:

19.590,00

Wkład Funduszy Europejskich

18.380,00 zł

Biuro Projektu – Osiedle Kopernika 1/54, 86-200 Chełmno, tel. 602 552 929.
Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Scroll to Top
Skip to content