PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 tekst jednolity/ realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz innych osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonym naborze uzupełniającym na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

  Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonym naborze uzupełniającym na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”   W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego zatrudnione zostaną następujące osoby: Pani…

Zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 16 października br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz.5449 ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 10 października br. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu chełmińskiego do zgłaszania kandydatów spośród swoich przedstawicieli na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

KONFERENCJA DZIECKO Z ZABURZENIAMI W DOMU I SZKOLE!

W dniu 24.09.2019r. w Chełmińskiej Szkole Muzycznej odbyła się III Konferencja Zrozum! Stop przemocy! Temat przewodni: Dziecko z zaburzeniami w domu i w szkole. FAS i inne zaburzenia neurorozwojowe jako wyzwanie wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne. Jako ekspert wystąpiła Pani Iwona Palicka specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta, praktyk pracy z traumą. Swoje bloki tematyczne poprowadziły również rodziny zastępcze…

Jeszcze można złożyć wniosek o dofinansowanie w programie „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że mimo upływu terminu naboru wniosków w module I, istnieje możliwość skorzystania z przewidzianej w programie „Aktywny samorząd” zasady dotyczącej przywrócenia terminu na złożenie wniosku. W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go wraz z podaniem o przywrócenie terminu – do miejskiego/powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Taka…

Z profilem zaufanym naprawdę warto!

Serdecznie zachęcamy! Zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” – do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie najbliższego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r. Pomożemy Państwu!…

Skip to content