Projekt pn. “Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt pn. “Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt skierowany jest do osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (w tym z podwójną diagnozą tj. uzależnieniami), które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub leczą się psychiatrycznie (zaświadczenie lekarskie). Działania projektu kierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej (18 – 67 rok życia). Głównym celem udziału w projekcie jest aktywizacja społeczna i zawodowa Osób  Potrzebujących. W ramach działań projektu oferujemy:

Dzienne Centrum Wsparcia

a) praca w dwóch grupach terapeutycznych (1 grupa max. 6 osób);

b) zajęcia aktywizujące (terapeutyczno – warsztatowe, m.in. trening interpersonalny, warsztaty poszukiwania pracy – terapeuta, trener pracy, inne zajęcia zgodne z potrzebami Uczestników);

c) wsparcie psychiatry i radcy prawnego, opieka psychologiczna;

d) możliwość udziału w grupie wsparcia dla Osób Zaburzonych Psychicznie;

e) DCW zapewnia zwrot kosztów dojazdu dla osób mieszkających na terenie powiatu.

Dzienne Centrum Wsparcia funkcjonuje w godzinach 8 – 14 od poniedziałku do piątku. W ramach tych godzin oprócz zajęć oferowany jest jeden ciepły posiłek.

Mieszkanie Wspomagane I etapu

Przeznaczone dla osób, które świadomie chcą podjąć próbę samodzielności

a) Możliwość umieszczenia 4 osób (dwa pokoje dwuosobowe);

b) Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny (150,00 zł. miesięcznie);

c) Mieszkańcy MW otrzymują kompleksowe wsparcie:

 • Psychologa (konsultacje indywidualne);
 • Opiekuna Mieszkania (trening budżetowy, porządkowy, trening higieny osobistej, spędzania czasu wolnego itp.);
 • Pielęgniarki (trening lekowy);
 • Pracownika socjalnego.

Mieszkanie jest w pełni wyposażone składa się z jednego pokoju wspólnego, dwóch pokoi dwuosobowych, kuchni i łazienki.

 Mieszkanie wspomagane II etapu

Przeznaczone jest dla osób szczególnie zaawansowanych w aktywizacji społecznej i zawodowej

 • mniej intensywne wsparcie i nadzór;
 • formy pomocy wspierające samodzielność;
 • warunkiem zamieszkania jest poodjęcie zatrudnienia;

W ramach projektu jest możliwość objęcia potencjalnych beneficjentów opieką Asystenta Pomocy, który:

 • zabezpiecza potrzeby społeczne, ułatwia powrót do pełnienia ról społecznych, rodzinnych, edukacyjnych, zawodowych;
 • wszechstronnie informuje;
 • pomaga w załatwianiu codziennych spraw;
 • reprezentuje interesy osób potrzebujących w relacjach z innymi osobami i instytucjami;
 • wspiera osoby potrzebujące w procesie aktywizacji zawodowej.

Zespół Wyjazdowy

Bezpośrednie, specjalistyczne wsparcie oferowane w miejscu zamieszkania Osoby Potrzebującej   (koordynator pomocy ma 24 h na zorganizowanie i wyjazd zespołu);

– W skład zespołu wchodzą: Asystent Osoby Potrzebującej, pracownik socjalny, psycholog lub lekarz psychiatra, pielęgniarka (skład dwuosobowy, jest zmienny w zależności od potrzeb OP, etapu i postępu leczenia);

– Zespół pracuje w dni robocze w ciągu dnia;

– Zgłoszenia przyjmuje koordynator pomocy, który decyduje o składzie Zespołu Wyjazdowego;

– W sytuacjach kryzysowych występujących w nocy lub w weekendy, wsparcia udziela pogotowie.

Wsparcie dla rodzin i otoczenia osób chorych i zaburzonych psychicznie

 • Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla członków rodzin i otoczenia – dwa razy w miesiącu;
 • Terapia systemowa.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmują Koordynatorzy Pomocy – za pośrednictwem platformy wymiany informacji (koalicjanci) lub za pośrednictwem PCPR w Chełmnie.

Scroll to Top
Skip to content