Projekt pn. “Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt pn. “Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Grupą docelową projektu są osoby chore i zaburzone psychicznie (w tym z podwójną diagnozą
tj. uzależnieniami).

Osoby w wieku aktywności zawodowej (18 – 67 rok życia);

Nad pozyskiwaniem nowych beneficjentów, koordynowaniem wszystkich zadań związanych
z  realizacją projektu czuwają koordynatorzy pomocy (2 osoby).

Dzienne Centrum Wsparcia

 1. a) dwie grupy terapeutyczne (1 grupa max. 6 osób);
 2. b) zajęcia aktywizujące (terapeutyczno – warsztatowe, m.in. trening interpersonalny,      warsztaty poszukiwania pracy – terapeuta, trener pracy);
 3. wsparcie psychiatry i radcy prawnego, opieka psychologiczna;
 4. d) DCW zapewnia zwrot kosztów dojazdu dla osób mieszkających na terenie powiatu

Dzienne Centrum Wsparcia funkcjonuje w godzinach 8 – 14 od poniedziałku do piątku. W ramach tych godzin oprócz zajęć oferujemy jeden ciepły posiłek.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychiatrycznego oraz prawnego.

Kadra:

Animator zatrudnienia (1 osoba)

Psycholog (1 osoba)

Terapeuta (2 osoby)

Mieszkanie Wspomagane I etapu

Przeznaczone dla osób, które świadomie chcą podjąć próbę samodzielności

 1. a) Możliwość umieszczenia 4 osób (dwa pokoje dwuosobowe);
 2. b) Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny (150,00 zł. miesięcznie);
 3. c) Mieszkańcy MW otrzymują kompleksowe wsparcie:
 • Psychologa (konsultacje indywidualne);
 • Opiekuna Mieszkania (trening budżetowy, porządkowy, trening higieny osobistej, spedzania czasu wolnego itp.);
 • Pielęgniarki (trening lekowy) – 12 h w miesiącu;
 • Pracownika socjalnego (wsparcie podczas załatwiania podstawowych formalności)

Mieszkanie jest w pełni wyposażone składa się z jednego pokoju wspólnego, dwóch pokoi dwuosobowych, kuchni i łazienki;

Mieszkanie wspomagane II etapu

Przeznaczone jest dla osób szczególnie zaawansowanych w aktywizacji społecznej i zawodowej

 • mniej intensywne wsparcie i nadzór;
 • formy pomocy wspierające samodzielność;
 • warunkiem zamieszkania jest podjęcie zatrudnienia;

W ramach projektu jest możliwość objęcia potencjalnych beneficjentów opieką asystenta, który:

 • zabezpiecza potrzeby społeczne, ułatwia powrót do pełnienia ról społecznych, rodzinnych, edukacyjnych, zawodowych;
 • wszechstronnie informuje;
 • pomaga w załatwianiu codziennych spraw;
 • reprezentuje interesy osoby potrzebującej w relacjach z innymi osobami i instytucjami
 • wspiera osobę potrzebującą w procesie aktywizacji zawodowej.

Zespół Wyjazdowy

– Bezpośrednie, specjalistyczne wsparcie oferowane w miejscu zamieszkania Osoby Potrzebującej

– W skład zespołu wchodzą: asystent Osoby Potrzebującej, pracownik socjalny, psycholog lub lekarz psychiatra, pielęgniarka (skład dwuosobowy, jest zmienny w zależności od potrzeb OP, etapu i postępu leczenia);

– Zespół pracuje w dni robocze w ciągu dnia;

– Zgłoszenia przyjmuje koordynator pomocy, który decyduje o składzie ZW;

– W sytuacjach kryzysowych występujących w nocy lub w weekendy, wsparcia udziela pogotowie.

Wsparcie dla osób, rodzin i otoczenia osób chorych i zaburzonych psychicznie

 • Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla członków rodzin i otoczenia;
 • Grupa wsparcia dla osób chorujących/zaburzonych psychicznie

Spotkania odbywają się systematycznie – 2 razy w miesiącu każda z grup.

Miejscem spotkań jest siedziba Dziennego Centrum Wsparcia przy Os. Skłodowskiej 4
w Chełmnie.

Osoby dojeżdżające z terenu Powiatu Chełmińskiego otrzymują zwrot kosztów dojazdu.

Scroll to Top
Skip to content