Projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

INFORMACJA   W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17)  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przez okres … Czytaj dalej Projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”