„Rodzina w Centrum 3” podsumowanie działań projektowych za rok 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

 

W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin w powiecie chełmińskim.

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO :

 1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym:

   • osób przebywających w pieczy zastępczej,

   • osób opuszczających pieczę zastępczą,

   • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821 ze zm.);

 1. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Centrum Wspierania Rodzin  udziela wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

1. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, tworzącego zintegrowaną usługę poradniczą poprzez indywidualne spotkania z członkami rodzin naturalnych i zastępczych, w tym poradnictwo:

a) pedagogiczne, mające na celu in. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ukierunkowanie procesu wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji. Jednostką miary poradnictwa pedagogicznego jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 120 godzin poradnictwa pedagogicznego.

b)psychologiczne obejmujące m. in. relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w ich środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę, rozwiązywania konfliktów itp. Jednostką miary poradnictwa psychologicznego jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 275 godzin poradnictwa psychologicznego.

c)logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem. Jednostką miary poradnictwa logopedycznego jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 75 godzin poradnictwa logopedycznego.

2. terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej dla rodzin z problemami, której celem jest m. in. zidentyfikowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Celem jest również terapia uzależnień i współuzależnień w sytuacji występowania różnego rodzaju nałogów występujących w rodzinach objętych wsparciem w ramach projektu. Jednostką miary terapii rodzinnej jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 80 godzin terapii rodzinnej.

3. superwizja rodzin zastępczych oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, służąca m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów. Jednostką miary superwizji jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 44 godziny superwizji.

4. warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, zwiększające i wzmacniające ich kompetencje oraz umiejętności wychowawcze, służące m. in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, w tym w relacjach rodzic-dziecko, nabywaniu umiejętności zarządzanie czasem, finansami, radzenia sobie ze stresem, warsztaty kompetencji społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok. 10 os./. W roku 2022 odbyło się 6 warsztatów dla rodziców.

5. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi /6 godzin zegarowych/. W roku 2022 odbyły się 3 zajęcia animacyjne dla dzieci.

6. warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne dla przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./. W roku 2022 odbyły się 4 warsztaty.

7. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych, zwiększenie potencjału wychowanków wchodzących w proces usamodzielniania poprzez treningi umiejętności życiowych (np. ekonomicznych, zdrowotnych, kulinarnych) i społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./. W roku 2022 odbyły się 2 warsztaty.

 

                                                                 

W ramach projektu współpracujemy z Fundacją DAJ SZANSĘ w Toruniu, która zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego. W roku 2022 zgłoszono  diagnozy 6 dzieci. 2 dzieci  zostało poddane terapii.

W ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3”, w roku 2022  odbyły się także dwa spotkania świadomościowe/konferencje zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”  w Ośrodku ZAZ „Nad Jeziorem” w Chełmnie.

7 czerwca 2022 r.  odbyła się konferencja pn. „Reaguj! Dziecko to też człowiek! Stop przemocy!”.

 25 października 2022 r. odbyła się konferencja pn. „Dziecko  FAS   w pieczy a jego edukacja!” .

W konferencjach udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i wsparcia rodziny: Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów, ponadto Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji oraz rodziny adopcyjne i zastępcze    z województwa Kujawsko – Pomorskiego

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 90 osób, w drugim spotkaniu 75 osób.

Poruszano tematy i problemy, z którymi na co dzień borykają się nie tylko rodzice, ale też wszystkie w/wym. instytucje.

Łącznie w okresie od kwietnia 2021 r. do grudnia 2022 r. ze wsparcia w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3” skorzystało 257 osób. Działania projektowe  realizowane są w okresie od kwietnia 2021r. do końca listopada 2023 r.  Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły, zapraszamy do kontaktu. 

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 49 lub  509 687 799.

Osoba do kontaktu Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Scroll to Top
Skip to content