UWAGA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WÓZKÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM !!!

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd”. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym musi posiadać:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub pobierać naukę lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  • osoby w wieku emerytalnym, mogą uzyskać dofinansowanie tylko wtedy gdy są zatrudnione.

Kwoty dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do 10.000 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawcy – 10% ceny brutto wózka.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przyjmuje wnioski osób niepełnosprawnych  do 31.08.2019 r.

 

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, przy ul. Słowackiego 3 – pokój 1 lub droga pocztową (decyduje data stempla).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie tel. 56/677 24 46 lub na stronie internetowej w zakładce Aktywny Samorząd / wnioski do pobrania.

Scroll to Top
Skip to content