VI Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”

W dniach 13-14.04.2023 r. odbyła się VI Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”. Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów powiatu chełmińskiego, Sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, Policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, domu pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. służb i jednostek na co dzień współpracujących dla dobra i wsparcia swoich podopiecznych.

Współorganizatorzy konferencji: Stowarzyszenie Ludzie Ludziom w Chełmnie, Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przygotowali tematykę zgodną z oczekiwaniami uczestników.

Pani dr Jolanta Celebucka terapeuta, specjalista terapii uzależnień, kierownik Wojewódzkiej Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu omówiła uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem fonoholizmu i siecioholizmu.

Podkom. Małgorzata Wyrwicka – specjalista sekcji psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wprowadziła zebranych w temat dziecka w kryzysie suicydalnym – jak skutecznie reagować.

Pani Monika Hermann z KWP przedstawiła procedurę Niebieskiej Karty w praktyce z szczegółowym opisem nakazów nakładanych na sprawców przemocy domowej.

Komisarz Adam Kumkowski z KWP w praktycznym przełożeniu na uczestników przedstawił temat jak rozmawiać z dziećmi o pornografii.

Poproszono również Panią Beatę Sulima i Panią Annę Kuczora z Samodzielnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o omówienie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przekłada się na nową organizację pracy Zespołów Interdyscyplinarnych.

Spotkanie zakończono analizą diagnozy przemocy rówieśniczej i uzależnień dzieci i młodzieży chełmińskiej przedstawioną przez Panią Aleksandrę Głowacką Przewodniczącą Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Biorąc pod uwagę prawie 90 osobową frekwencję, spotkania instytucji i służb oraz organizacji z powiatu nadal cieszą się zainteresowaniem i są okazją do podnoszenia poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń na poziomie interdyscyplinarnym.

Scroll to Top
Skip to content