Zarządzenie Dyrektora PCPR w Chełmnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE
z dnia 5 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 998ze zm.) a także Uchwały Nr 89/2016 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w zakresie zatwierdzania projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 i pełnomocnictwa znak: OR.A.0027.10.2017.EW z dnia 25 sierpnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z EFS.

2. Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w następujących miejscach:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
b) na stronie internetowej: www.powiat-chelmno.pl, www.pcprchelmno.pl ,
c) na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

§ 2.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

§ 3.

1. Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

2. Do oferty należy załączyć:

1) kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany;
2) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji i zaciągania
zobowiązań finansowych w imieniu oferenta – pełnomocnictwo (upoważnienie) do
działania w imieniu oferenta;
3) kserokopię statutu;
4) szczegółowe programy wyjazdu edukacyjnego;
5) dokumentację potwierdzającą:
a) doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem wszystkich osób (w tym specjalistów wym. w § 8 ust. 1 i 2) zaangażowanych w działania edukacyjne/szkoleniowe/treningowe/animacyjne na rzecz uczestników w formie m.in. referencji, rekomendacji, kserokopii świadectwa pracy, kserokopii umowy o pracę, poświadczenia potwierdzenia działalności gospodarczej.
6) oświadczenie o zastosowaniu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016r. poz. 862 ze zm.).

3. Kserokopie składanych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

§ 4.

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 1 lub nadesłać pocztą w terminie do dnia 27 lutego 2019r. do godz. 15.00.
2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
3. Oferty, które nie będą spełniać wymogów formalnych i nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej, dokonywanej przez komisję konkursową.
4. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie pod numerem telefonu: 56 677-24-25 lub 56 677-24-49.

§ 5.

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019r. wynosi 50.425,00 zł.
2. W 2018r. na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej: „Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych” udzielono dotacji w wysokości 60.000,00 zł współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. W 2018r. na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej: „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2018r.” udzielono dotacji w wysokości 8.000,00 zł ze środków powiatu chełmińskiego.
4. Wysokość dotacji może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania danych do konkursu ofert.
5. Zlecający realizację zadania publicznego zastrzega możliwość unieważnienia otwartego konkursu.

§ 6.

Zasady przyznawania dotacji:
1) zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;
2) w konkursie może zostać wybrana tylko jedna oferta.

§ 7.

1. Zadanie będące przedmiotem konkursu należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy o realizacji zadania publicznego do dnia 16 czerwca 2019r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie a Zleceniobiorcą, sporządzonej zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

§ 8.

1. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla rodzin, w tym zastępczych z dziećmi, w tym z wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wskazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, dla łącznie 40 osób w tym co najmniej dwóch pracowników Zleceniodawcy. Celem wyjazdu edukacyjnego jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. Dotacja może uwzględniać następujące kategorie kosztów:

a) transport, dojazd do/z miejsca pobytu oraz przejazdy w miejscu pobytu – przewóz powinien być przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019, poz. 58) oraz innymi aktami prawa regulującymi przewóz osób. Przewóz powinien się odbywać z: Chełmna do miejsca docelowego wyjazdu edukacyjnego, podróż powrotną oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją programu będą odbywać się autokarem. Zleceniobiorca zapewnia transport uczestników środkiem pojazdu sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC. Autokar winien posiadać sprawną klimatyzację, miejsca siedzące – fotele turystyczne z pełną regulacją z podłokietnikami i pasami bezpieczeństwa (każdy), półki bagażowe z nawiewami i oświetleniem, nawigację z aktualnymi mapami, przestrzeń bagażową, umożliwiającym przewóz wózków dziecięcych.
b) zakwaterowanie i pełne wyżywienie uczestników – zakwaterowanie musi odbyć się w jednym ośrodku dla wszystkich rodzin wskazanych w pkt. 1, z uwzględnieniem podziału na rodziny. Miejsce docelowe – miejscowość nadmorska nad otwartym morzem (z wyłączeniem Zatok). Wymagane jest osobne zakwaterowanie każdej z rodzin. Zakwaterowanie musi odbyć się w hotelu/pensjonacie/obiekcie spełniającym standard minimum dwu-gwiazdkowy lub domu wycieczkowym I kategorii zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. Miejsce zakwaterowania posiada zaplecze szkoleniowe i zaplecze restauracyjne, zapewniające wyżywienie, oraz sale dydaktyczne w jednym miejscu, wyposażone w:
 pełne zaplecze sanitarne dopasowane do liczby uczestników;
 bazę żywieniową (restauracja/stołówka oferująca żywienie w pełnym zakresie);
 posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala wykładowa (nie może to być korytarz);
 bezpłatne szatnie, toalety;
 obiekt musi dysponować infrastrukturą (np. winda, podjazdy); dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 bezpłatny parking, ewentualnie cena ma obejmować miejsce parkingowe (dla autokaru);
Sale dydaktyczne, klimatyzowane, z oknami zapewniającymi światło dzienne i wietrzenie,
z możliwością indywidualnej aranżacji, wyposażone, w:
 miejsca siedzące dla wszystkich uczestników szkoleń (krzesła tapicerowane);
 dostęp do bezprzewodowego Internetu;
 flipchart, papier do flipcharta, komplet markerów;
 tablica suchościeralna z kompletem pisaków;
 sprzęt do prezentacji (ekran, rzutnik multimedialny);
 laptop;
 nagłośnienie;
– mikrofon bezprzewodowy.
Zleceniobiorca zapewni rodzinom minimum 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) – zgodnie z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, zasadami higieny i racjonalnego żywienia, z wyjątkiem dnia, w którym organizowana będzie wycieczka) oraz dnia przyjazdu i wyjazdu. W dzień przyjazdu Zleceniobiorca zapewni rodzinom minimum trzy posiłki (obiad, podwieczorek, kolacja). W dzień powrotu Zleceniobiorca zapewni rodzinom minimum jeden posiłek (śniadanie) oraz suchy prowiant i napoje na drogę. W dniu wycieczki Zleceniobiorca zapewni suchy prowiant, napoje, obiad w miejscu pobytu oraz minimum dwa posiłki w miejscu zakwaterowania (śniadanie, kolacja). Zleceniobiorca zapewni wysoką jakość wyżywienia, które musi być zdrowe, świeże, sycące i smaczne.

c) usługi specjalistów (psycholog i/lub terapeuty),
d) usługi trenerów prowadzących trening/warsztaty, np. umiejętności wychowawczych, społecznych, z uwzględnieniem współpracy z rodziną naturalną,
e) zapewnienia rodzinom dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w tym transport do placówek opieki zdrowotnej, jeżeli taki okaże się konieczny,
f) ubezpieczenie w trakcie podróży i w miejscu pobytu,
g) usługa animatora/opiekuna dla dzieci – minimum dwóch – w zależności od liczby dzieci uczestniczących w wyjeździe,
h) materiały dydaktyczne/edukacyjne dla uczestników,
i) inne koszty mające uzasadnienie w ofercie, np. zakup biletów wstępu.

2. Zadaniem animatorów będzie organizacja zajęć edukacyjno – integracyjno – wychowawczych mających na celu wzmocnienie spójności rodzin, rozwijanie zainteresowań dzieci, budowanie więzi pomiędzy uczestnikami wyjazdu. Animatorzy zobowiązani będą do zapewnienia opieki nad dziećmi podczas gdy rodzice uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i/lub konsultacjach ze specjalistami poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi oraz organizowania i animowania wspólnie spędzanego czasu rodziców/opiekunów z dziećmi, nauka wspólnych zabaw, angażujących całe rodziny.

3. Zleceniobiorca zapewni uczestnikom wyjazdu możliwość korzystania, np.: ze strzeżonych kąpielisk, atrakcji znajdujących się na terenie obiektu zakwaterowania (np. basen, korty tenisowe, plac zabaw, rowery, sprzęt sportowy). Zleceniobiorca zorganizuje, co najmniej jedną całodniową, autokarową wycieczkę edukacyjno – turystyczno – krajoznawczą z nieodpłatnym dla uczestników wstępem do zwiedzanych obiektów. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wprowadzenie elementów służących integracji uczestników wyjazdu edukacyjnego zgodnie z programem kulturalno-artystycznym uzgodnionym z Zleceniodawcą.

4.W organizacji wyjazdu edukacyjnego należy uwzględnić udział co najmniej dwóch pracowników Zleceniodawcy w ogólnej liczbie 40 uczestników wyjazdu.

§ 9.

W ramach realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca jest zobowiązany do:
1. przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi z uwzględnieniem następujących ramowych założeń: min. 30 godz. podczas całego wyjazdu edukacyjnego przeznaczone zostanie na zajęcia merytoryczne/edukacyjne, przy czym 1 godzina szkolenia = 60 minut, zgodnie z harmonogramem i tematyką zajęć: z zakresu rozwoju dziecka, problemów opiekuńczo – wychowawczych, komunikacji miedzy członkami rodziny.

1) w tym 18 godzin konsultacji ze specjalistami (psycholog i/lub terapeuta);
2) podczas wyjazdu edukacyjnego zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci pod kierunkiem animatorów;
3) podczas zajęć dla rodziców i starszych dzieci, najmłodsi uczestnicy wyjazdu będą mieli zorganizowane zajęcia kompensacyjne pod okiem animatora;
4) w trakcie wyjazdu zostanie przeprowadzony trening umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz trening umiejętności społecznych w formie warsztatów – w wymiarze 12 godzin ( o tematyce:

• Jakim rodzicem jestem? – ukierunkowanie i uświadomienie prawidłowego wzorca rodzicielstwa w procesie wychowawczym,
• Unikanie popełniania błędów wychowawczych – zasady budowania pozytywnych relacji z dzieckiem,
• Samodzielność jako potrzeba rozwojowa dziecka – zdobycie umiejętności w zakresie nauki samodzielności i umiejętności społecznych dzieci względem wieku i rozwoju,
• Obowiązki dzieci z uwzględnieniem wieku – obowiązki z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwojowych,
• Granice w procesie wychowawczym, kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? – uświadomienie zasadności stawiania granic w procesie wychowawczym,
• Nagroda i kara – poznanie klasyfikacji kar i nagród oraz warunków ich skuteczności,
• Pochwała i zachęta – ukazanie wartości stosowania pochwały i zachęty w procesie wychowawczym,
• Komunikacja , słowa ranią czyli jaki unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka – uświadamianie rodzicom czym jest przemoc werbalna i jakie formy może przybierać. Ukazanie prawidłowych wzorców komunikacji pomiędzy członkami rodziny,
• Rozwiązywanie problemów i konfliktów pomiędzy członkami rodziny.

2. zapewnienia osoby/osób sprawującej/cych nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacji programu merytorycznego,
3. zapewnienia dla każdej rodziny uczestniczącej w wyjeździe edukacyjnym kompletu materiałów dydaktycznych, trwale oznakowanych logo przekazanym przez Zleceniodawcę oraz informacją o oficjalnej stronie internetowej Programu Regionalnego RPO WKP 2014-2020, (materiał szkoleniowy w wersji papierowej (opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych), o treści adekwatnej do tematyki zajęć merytorycznych/szkoleń. Treści będą stanowiły praktyczne wskazówki, porady i przykłady zastosowania metod i technik oraz przykłady konstruktywnych rozwiązań w zakresie tematyki zajęć merytorycznych/szkolenia/warsztatu. Materiały w formie drukowanej, kolorowej, muszą posiadać okładkę i być połączone ze sobą (np. bindowane, zszyte, oprawione itp.) min. 10 kartek w formacie A4 bądź innym uzgodnionym z Zleceniodawcą). Jeden komplet materiałów dydaktycznych zostanie przekazany Zleceniodawcy. Ponadto każda uczestnicząca w wyjeździe rodzina otrzyma od Zleceniobiorcy publikację o tematyce opiekuńczo – wychowawczej.
4. postępowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020 oraz podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji, które są dostępne pod adresem programu RPO WKP 2014 – 2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl, a w szczególności do:

a) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, herbem województwa kujawsko – pomorskiego oraz herbem Powiatu Chełmińskiego wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej oraz wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,
b) umieszczenia, w miejscu realizacji zadania publicznego, plakatu powierzonego przez Zleceniodawcę,
c) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji przynajmniej w formie słownej i odpowiedniego oznakowania, że projekt uzyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej,
d) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu zadania – minimum 50 zdjęć dobrej jakości z realizacji danej części zamówienia, przekazywane w wersji elektronicznej Zleceniodawcy.

§ 10.

1. Przy wyborze ofert zastosowane zostaną następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie ,
4) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
5) w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne – analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Ocena formalna, nastąpi zgodnie z Kartą oceny zadania publicznego, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

§ 11.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie unieważni konkurs, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów formalnych.

§ 12.

1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.
2.W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.
3.Pisemne zgłoszenia, zawierające wymienione dane: nazwa organizacji lub podmiotu, imię i nazwisko wskazanej osoby z telefonem i/lub adresem email, wskazanie nazwy konkursu, podpis/pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub podmiotu, zgoda osoby wskazanej na udział w pracach komisji, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do dnia 28 lutego 2019r. do godz. 14.30.

§ 13.

Ogłoszenie wyników konkursu lub informacja o unieważnieniu konkursu zamieszczone zostaną w terminie do dnia 15 marca 2019r. w następujących miejscach:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
2) na stronie internetowej: www.powiat-chelmno.pl, www.pcprchelmno.pl ,
3) na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300);
3) „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/22/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20.12.2018r.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
Ewa Wirosławska

Scroll to Top
Skip to content