Zarządzenie Starosty Chełmińskiego w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm), w związku § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

§ 1.

Od dnia 6 kwietnia 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Chełmnie będzie zamknięte dla interesantów ze względów profilaktycznych, celem zapobiegania szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

§ 2.

1. Podstawową formą komunikacji będzie kontakt telefoniczny, poprzez e-mail oraz e-puap, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia wyjątkowo ważnych i pilnych spraw należy poprzedzić przyjście do urzędu kontaktem telefonicznym, w celu umówienia spotkania z pracownikiem merytorycznym załatwiającym sprawę.

§ 3.

Bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty, żadne sprawy nie będą załatwiane w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem.

§ 4.

Dokumenty, pisma, wnioski, w sprawach wymagające formy pisemnej należy przekazywać listownie pocztą lub osobiście, składając je do przygotowanego w tym celu pojemnika, wystawionego przed drzwiami wejściowymi do Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, zawsze w godzinach pracy urzędu.

§ 5.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu w Chełmnie.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zdzisław Gamański

Scroll to Top
Skip to content