Zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 16 października br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz.5449 ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 10 października br. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu chełmińskiego do zgłaszania kandydatów spośród swoich przedstawicieli na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie, sporządzone w formie pisemnej (stosowny druk stanowi załącznik do Ogłoszenia), winno zawierać:

  1. pełną nazwę podmiotu zgłaszającego,
  2. dane kandydata: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu,
  3. opis działalności kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie i powołanie do Powiatowej społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procedurą wyboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, lub przesłać drogą pocztową w terminie do 31 października 2019r.

Scroll to Top
Skip to content