Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie .

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08.

Strona internetowa jest cześciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie internetowej nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie dla informacji nie zapewniono właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na charakterystykach zmysłowych komponentów,
 • Nie spełniono wymagania minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem, a tłem, oraz kolorami przylegającymi,
 • Po zmianie rozmiarów strony następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony internetowej,
 • Strona przedstawia tekst w postaci grafiki,
 • W przypadku automatycznej aktualizacji informacji na stronie internetowej, nie zostały wdrożona możliwość jej pauzy, zatrzymania, ukrycia,
 • Brak możliwości zlokalizowania podstron na przynajmniej dwa sposoby,
 • Treści pojawiające się w innym języku, niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym językiem,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Glaubert,, pcpr@powiat–chelmno.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566772424 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

 1. budynek parterowy, podjazd (wysokość 2 schody: oznakowane kolorem żółtym) z poręczą
 2. w budynku 1 korytarz dostęp przez drzwi otwierane (nie automat), szerokości korytarza i drzwi pozwalają na wjazd i wyjazd wózkiem, 1 toaleta dla ON z poręczą,
 3. jw. Ponadto pracownicy Centrum mają w zakresie obowiązków obsługę osób niepełnosprawnych obejmującą realizację zadań ustawowych PCPR oraz programów celowych PFRON,
 4. miejsce parkowania na ulicy przed budynkiem oznaczone dla ON,
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: bez żadnych ograniczeń
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: info na stronie www w zakładce niepełnosprawni „obsługa osób niesłyszących(…)” wraz z wnioskiem do pobrania.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie udostępnia aplikacji mobilnych,

Scroll to Top
Skip to content