Projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie realizuje projekt pn. „ Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”. Centrum jest jednym z 5 partnerów (RC fundacja konsultingu i rehabilitacji z siedzibą w Toruniu – lider, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, Fundacja Wiatrak). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Projekt skierowany jest  do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, w tym do osób   z podwójną diagnozą, potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia. Osoby te należą są w wieku aktywności zawodowej, tj. między 18 a 67 rokiem życia.

W ramach projektu zawiązana została Koalicja Powiatowa, która angażuje i łączy lokalne zasoby, ułatwia przepływ informacji pomiędzy specjalistami reprezentującymi poszczególne podmioty wspierające osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi a także ich rodziny/otoczenie. Gwarantuje także dostęp do aktualnej oferty usług i form pomocy świadczonej przez podmioty wchodzące w jej skład (tj, instytucje publiczne i niepubliczne, które działają bezpośrednio lub pośrednio na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi).

Realizujemy różne formy wsparcia w zależności od potrzeb oraz możliwości beneficjentów. Obecnie prowadzone są Grupy Robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji bezpośrednio związanych z Osobami Zaburzonymi Psychicznie (OZP). Na cokwartalnych spotkaniach wspólnie prowadzimy działania wspierające rodzinę i otoczenie.

Prowadzimy Dzienne Centrum Wsparcia, które jest miejscem aktywizacji społeczno – zawodowej.  Zajęcia prowadzone są w dni robocze, w godzinach  8.00 – 14.00.  Odbywają się zajęcia terapeutyczno – warsztatowe, m.in. trening manualny, trening budżetowy, kulinarny. Prowadzony jest również trening komunikacji społecznej i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, trening interpersonalny. Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowanych terapeutów. Prowadzona jest także psychoedukacja oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, za którą odpowiedzialny jest zatrudniony psycholog. Aktywizacją zawodową, która obejmuje Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, pomoc w znalezieniu pracy dostosowanej do możliwości i zasobów uczestników zajmuje się Trener Pracy.  W ramach pobytu w Dziennym Centrum Wsparcia, każdy z uczestników otrzymuje dwudaniowy obiad.

Zajęcia prowadzone przez terapeutów są urozmaicone, dostosowane do zainteresowań, umiejętności i zasobów beneficjentów. Organizowane są także wyjścia poza DCW na różnego rodzaju imprezy organizowane przez Miasto. Odbywają się także zajęcia aktywizujące, prowadzone na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content