Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Chełmno, dnia 29 marca 2021r. Informacja o wynikach naboru na stanowiskoSpecjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrana została Pani Aleksandra Kubacka, zam. Grubno. Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko…

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.” Powiat Chełmiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia…

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2021 r.”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2021 r.” Powiat Chełmiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r. w…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO…

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Projekt współfinansowany jest ze środków…

Skip to content