Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Beneficjenci projektu:
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
• Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
• Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 39 122 539,37 zł
Kwota dofinansowania UE: 33 254 158,46 zł
Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 31.10.2023 r.
Grupa docelowa projektu:
• Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego
z COVID-19 :
– gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
– domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
– niepubliczne ZOL/ZPO,
– schroniska,
– noclegownie,
– komenda wojewódzka policji,
– komenda wojewódzka straży pożarnej,
– warsztaty terapii zajęciowej,
– zakłady aktywności zawodowej,
– środowiskowe domy samopomocy,
– powiatowe centra pomocy rodzinie,
– placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Toruniu,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
– Dzienne Domy Pobytu.
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
• Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych – środki ochrony oraz inne materiały mające zapewnić bezpieczeństwo dostarczane będą do osób świadczących usługi opiekuńcze, służb mundurowych oraz przedsiębiorców na terenie wszystkich powiatów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim,
• Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:
– finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne,
w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników publicznych DPS oraz schronisk i ZOL, prowadzonych przez powiaty oraz dla pracowników POW u partnerów;
– udzielanie grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne, tj. gminom realizującym usługi opiekuńcze, podmiotom świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz gmin, ZOLom/ZPO, schroniskom, noclegowniom dla bezdomnych prowadzonym przez NGOsy, niepublicznym DPS, niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
– zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych/kasetkowych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych. 
plakat

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Beneficjenci projektu:
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
• Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
• Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 39 122 539,37 zł
Kwota dofinansowania UE: 33 254 158,46 zł
Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.
Grupa docelowa projektu:
• Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego
z COVID-19 :
– gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
– domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
– niepubliczne ZOL/ZPO,
– schroniska,
– noclegownie,
– komenda wojewódzka policji,
– komenda wojewódzka straży pożarnej,
– warsztaty terapii zajęciowej,
– zakłady aktywności zawodowej,
– środowiskowe domy samopomocy,
– powiatowe centra pomocy rodzinie,
– placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Toruniu,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
– Dzienne Domy Pobytu.
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
• Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych – środki ochrony oraz inne materiały mające zapewnić bezpieczeństwo dostarczane będą do osób świadczących usługi opiekuńcze, służb mundurowych oraz przedsiębiorców na terenie wszystkich powiatów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim,
• Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:
– finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne,
w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników publicznych DPS oraz schronisk i ZOL, prowadzonych przez powiaty oraz dla pracowników POW u partnerów;
– udzielanie grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne, tj. gminom realizującym usługi opiekuńcze, podmiotom świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz gmin, ZOLom/ZPO, schroniskom, noclegowniom dla bezdomnych prowadzonym przez NGOsy, niepublicznym DPS, niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
– zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych/kasetkowych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych. 

Scroll to Top
Skip to content