Projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”

„Rodzina w Centrum 3” podsumowanie działań projektowych za lata 2021- 2023 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  realizuje projekt pn. „Rodzina  w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin w powiecie chełmińskim.

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.  Działania projektowe trwały od kwietnia 2021 do końca listopada 2023 r.  tym czasie objęto wsparciem 327 osób z terenu powiatu chełmińskiego.

 Centrum Wspierania Rodzin  udzielało wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

 1. 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
 2. a) pedagogiczne – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 480 godzin poradnictwa pedagogicznego ( w tym, w roku 2023 120 h),
 3. b) psychologiczne – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 815 godzin ( w tym w 2023 r. 300 h),
 4. c) logopedyczne – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 250 godzin ( w tym w 2023 r. 80 h),
 5. 2. terapia rodzinna grupowa i indywidualna – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 325 godzin ( w tym w 2023 r. 130 h),
 6. 3. superwizja rodzin zastępczych – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 112 godzin ( w tym w 2023 r. 44 h),
 7. 4. warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych – łącznie w latach 2021 – 2023 odbyło się 17 warsztatów ( w tym w roku 2023, 6 warsztatów )
 8. 5. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów łącznie w latach 2021 – 2023 odbyło się 11 zajęć dla dzieci ( w tym w roku 2023, 5 zajęć )
 9. 6. warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne łącznie w latach 2021 – 2023 odbyło się 12 warsztatów ( w tym w roku 2023, 5 warsztatów )
 10. 7. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, łącznie w latach 2021 – 2023 odbyło się 6  warsztatów

Dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej dwukrotnie w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” odbyły się zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.  W 2021 r. młodzież skorzystała z cyklu zajęć sportowych „Kangoo Jumps” , natomiast  w roku 2023 uczestniczyła w warsztatach fotograficznych.

                                                                 

W ramach projektu podjęta była współpraca z Fundacją DAJ SZANSĘ w Toruniu, która realizowała działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. W trakcie trwania projektu zgłoszono do diagnozy 16 dzieci. Część  dzieci  zostało poddane terapii.

W ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3”, w latach 2021 – 2023   odbyły się także trzy spotkania świadomościowe/konferencje zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Chełmnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”: 

– 7 czerwca 2022 r.  odbyła się konferencja pn. „Reaguj! Dziecko to też człowiek! Stop przemocy!”

– 25 października 2022 r. odbyła się konferencja pn. „Dziecko z FAS w pieczy a jego edukacja!”

– 30 maja 2023 r. odbyła się konferencja pn. „ Rodzina nie na niby”

W konferencjach udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i wsparcia rodziny: Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów, ponadto Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji oraz rodziny adopcyjne i zastępcze  z województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 90 osób, w drugim spotkaniu 75 osób, natomiast  trzecie spotkanie zorganizowane było dla 200 uczestników.

Poruszano tematy i problemy, z którymi na co dzień borykają się nie tylko rodzice, ale również osoby zatrudnione  w  w/wym. instytucjach.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, pokój nr 14 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 71 lub  509 687 799.

Osoba do kontaktu Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 20 689 680,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228,00 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych “DAJ SZANSĘ”

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

EFEKTY:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawę relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze
plakat rwc3

 

Informacja o projekcie „Rodzina w Centrum 3”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje o realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” zakłada się do realizacji trzy zadania:
zadanie 1: wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej

zadanie 2: działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym

zadanie 3: przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.

Centra służą deinstytucjonalizacji świadczonego wsparcia oraz przejściu do świadczenia usług w lokalnej społeczności. Integralnym elementem usług społecznych jest prewencja mająca zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej, w tym rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO :

 1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej,

 • osób opuszczających pieczę zastępczą,

 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821 ze zm.);

 1. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach i poradnictwach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:

 • przynależność do grup docelowych projektu;

 • posiadać zameldowanie ( stałe lub czasowe) na terenie danego powiatu;

 • nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;

 • osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia wymaganych dokumentów.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, możliwy jest także zwrot kosztów dojazdu do CWR. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta przez cały czas trwania działań projektowych.

Do zadań Centrum Wspierania Rodzin należy udzielanie wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

  1. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, tworzącego zintegrowaną usługę poradniczą poprzez indywidualne spotkania z członkami rodzin naturalnych
   i zastępczych, w tym poradnictwo:

a) pedagogiczne, mające na celu m. in. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ukierunkowanie procesu wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji. Jednostką miary poradnictwa pedagogicznego jest godzina zegarowa.

b)psychologiczne obejmujące m. in. relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w ich środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę, rozwiązywania konfliktów itp. Jednostką miary poradnictwa psychologicznego jest godzina zegarowa.

c)logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem. Jednostką miary poradnictwa logopedycznego jest godzina zegarowa.

 1. mediacji rodzinnych świadczonych w celu rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji pomiędzy członkami rodziny. W czasie mediacji osoby uczą się nowego sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu, w innych sytuacjach. Mediacje są prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jednostką miary mediacji rodzinnych jest godzina zegarowa.

 2. terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej dla rodzin z problemami, której celem jest m. in. zidentyfikowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Celem jest również terapia uzależnień i współuzależnień w sytuacji występowania różnego rodzaju nałogów występujących w rodzinach objętych wsparciem w ramach projektu. Jednostką miary terapii rodzinnej jest godzina zegarowa.

 3. superwizja rodzin zastępczych oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, służąca m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów. Jednostką miary superwizji jest godzina zegarowa.

 4. warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, zwiększające i wzmacniające ich kompetencje oraz umiejętności wychowawcze, służące m. in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, w tym w relacjach rodzic-dziecko, nabywaniu umiejętności zarządzanie czasem, finansami, radzenia sobie ze stresem, warsztaty kompetencji społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok. 10 os./.

 5. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi /6 godzin zegarowych/.

 6. warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne dla przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
  w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./.

 7. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych, zwiększenie potencjału wychowanków wchodzących w proces usamodzielniania poprzez treningi umiejętności życiowych (np. ekonomicznych, zdrowotnych, kulinarnych) i społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./.

W ramach projektu przewiduje się współpracę z Fundacją DAJ SZANSĘ w Toruniu, która zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym:

Diagnoza: 3 dniowy pobyt dziecka z rodzicami/ opiekunami, w tym:

 • zajęcia terapeutyczne ze specjalistami FASD,

 • opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie diagnozy i zaleceń,

Terapia: 5 dniowy pobyt dziecka z rodzicami/ opiekunami, w tym :

 • zajęcia ze specjalistami dla dzieci oraz konsultację z rodzicami/opiekunami,

 • ćwiczenia i zajęcia usprawniające ruchowo, intelektualnie, wsparcie i konsultacje psychologiczne, konsultacja lekarska,

 • opracowanie Indywidualnego Programu Działań Terapeutycznych,

Spotkania szkoleniowe o tematyce:

 • zaburzenia więzi,

 • wsparcie rozwoju dziecka z FASD

Projekt „Rodzina w Centrum 3” zakłada także zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu oraz specjalistów do miejsca świadczenia usług.

Działania projektowe będą realizowane w okresie od kwietnia 2021r. do grudnia 2023r.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 49 lub 509 687 799.

Osoba do kontaktu Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

plakat RWC3

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 663 937,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 10 764 346,45 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych “DAJ SZANSĘ”

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Informacja o projekcie „Rodzina w Centrum 3”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje o realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” zakłada się do realizacji trzy zadania:
zadanie 1: wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej

zadanie 2: działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym

zadanie 3: przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin w powiecie chełmińskim.

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.

Centra służą deinstytucjonalizacji świadczonego wsparcia oraz przejściu do świadczenia usług w lokalnej społeczności. Integralnym elementem usług społecznych jest prewencja mająca zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej, w tym rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO :

  1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym:
   1. osób przebywających w pieczy zastępczej,
   2. osób opuszczających pieczę zastępczą,
   3. osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821 ze zm.);
  2. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach i poradnictwach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:

  • przynależność do grup docelowych projektu;
  • posiadać zameldowanie ( stałe lub czasowe) na terenie danego powiatu;
  • nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
  • osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia wymaganych dokumentów.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, możliwy jest także zwrot kosztów dojazdu do CWR. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta przez cały czas trwania działań projektowych.

Do zadań Centrum Wspierania Rodzin należy udzielanie wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

  • specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, tworzącego zintegrowaną usługę poradniczą poprzez indywidualne spotkania z członkami rodzin naturalnych
   i zastępczych, w tym poradnictwo:

a) pedagogiczne, mające na celu in. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ukierunkowanie procesu wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji. Jednostką miary poradnictwa pedagogicznego jest godzina zegarowa.

b) psychologiczne obejmujące m. in. relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w ich środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę, rozwiązywania konfliktów itp. Jednostką miary poradnictwa psychologicznego jest godzina zegarowa.

c) logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem. Jednostką miary poradnictwa logopedycznego jest godzina zegarowa.

  1.  
  • mediacji rodzinnych świadczonych w celu rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji pomiędzy członkami rodziny. W czasie mediacji osoby uczą się nowego sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu, w innych sytuacjach. Mediacje są prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jednostką miary mediacji rodzinnych jest godzina zegarowa.
  • terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej dla rodzin z problemami, której celem jest m. in. zidentyfikowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Celem jest również terapia uzależnień i współuzależnień w sytuacji występowania różnego rodzaju nałogów występujących w rodzinach objętych wsparciem w ramach projektu. Jednostką miary terapii rodzinnej jest godzina zegarowa.
  • superwizja rodzin zastępczych oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, służąca m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów. Jednostką miary superwizji jest godzina zegarowa.
  • warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, zwiększające i wzmacniające ich kompetencje oraz umiejętności wychowawcze, służące m. in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, w tym w relacjach rodzic-dziecko, nabywaniu umiejętności zarządzanie czasem, finansami, radzenia sobie ze stresem, warsztaty kompetencji społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok. 10 os./.
  • zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi /6 godzin zegarowych/.
  • warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne dla przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
   w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./.
  • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych, zwiększenie potencjału wychowanków wchodzących w proces usamodzielniania poprzez treningi umiejętności życiowych (np. ekonomicznych, zdrowotnych, kulinarnych) i społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./.

W ramach projektu przewiduje się współpracę z Fundacją DAJ SZANSĘ w Toruniu, która zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym:

Diagnoza: 3 dniowy pobyt dziecka z rodzicami/ opiekunami, w tym:

  • zajęcia terapeutyczne ze specjalistami FASD,
  • opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie diagnozy i zaleceń,

Terapia: 5 dniowy pobyt dziecka z rodzicami/ opiekunami, w tym :

  • zajęcia ze specjalistami dla dzieci oraz konsultację z rodzicami/opiekunami,
  • ćwiczenia i zajęcia usprawniające ruchowo, intelektualnie, wsparcie i konsultacje psychologiczne, konsultacja lekarska,
  • opracowanie Indywidualnego Programu Działań Terapeutycznych,

Spotkania szkoleniowe o tematyce:

  • zaburzenia więzi,
  • wsparcie rozwoju dziecka z FASD

Projekt „Rodzina w Centrum 3” zakłada także zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu oraz specjalistów do miejsca świadczenia usług.

Działania projektowe będą realizowane w okresie od kwietnia 2021r. do grudnia 2022r.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 49.

Osoba do kontaktu Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rodzina w Centrum 3” podsumowanie działań projektowych za rok 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin w powiecie chełmińskim.

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO :

 1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej,

 • osób opuszczających pieczę zastępczą,

 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821 ze zm.);

 1. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Centrum Wspierania Rodzin udziela wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

1. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, tworzącego zintegrowaną usługę poradniczą poprzez indywidualne spotkania z członkami rodzin naturalnych
i zastępczych, w tym poradnictwo:

a) pedagogiczne, mające na celu m. in. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ukierunkowanie procesu wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji. Jednostką miary poradnictwa pedagogicznego jest godzina zegarowa. W roku 2021 odbyło się 180 godzin poradnictwa pedagogicznego.

b)psychologiczne obejmujące m. in. relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w ich środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę, rozwiązywania konfliktów itp. Jednostką miary poradnictwa psychologicznego jest godzina zegarowa. W roku 2021 odbyło się 240 godzin poradnictwa psychologicznego.

c)logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem. Jednostką miary poradnictwa logopedycznego jest godzina zegarowa. W roku 2021 odbyło się 95 godzin poradnictwa logopedycznego.

2. terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej dla rodzin z problemami, której celem jest m. in. zidentyfikowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Celem jest również terapia uzależnień i współuzależnień w sytuacji występowania różnego rodzaju nałogów występujących w rodzinach objętych wsparciem w ramach projektu. Jednostką miary terapii rodzinnej jest godzina zegarowa. W roku 2021 odbyło się 115 godzin terapii.

 1. superwizja rodzin zastępczych oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, służąca m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów. Jednostką miary superwizji jest godzina zegarowa. W roku 2021 odbyło się 24 godziny superwizji.

 2. warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, zwiększające i wzmacniające ich kompetencje oraz umiejętności wychowawcze, służące m. in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, w tym w relacjach rodzic-dziecko, nabywaniu umiejętności zarządzanie czasem, finansami, radzenia sobie ze stresem, warsztaty kompetencji społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok. 10 os./. W roku 2021 odbyło się 5 warsztatów dla rodziców.

4. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi /6 godzin zegarowych/. W roku 2021 odbyły się 3 zajęcia animacyjne dla dzieci.

5. warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne dla przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./. W roku 2021 odbyły się 3 warsztaty.

6. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych, zwiększenie potencjału wychowanków wchodzących w proces usamodzielniania poprzez treningi umiejętności życiowych (np. ekonomicznych, zdrowotnych, kulinarnych) i społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./. W roku 2021 odbyły się 4 warsztaty.

W ramach projektu przeprowadzone zostały także zajęcia profilaktyczno wychowawcze, mające na celu zapoznanie osób usamodzielnianych z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego. W zajęciach wzięło udział 5 uczestniczek projektu, dla których przeprowadzony został cykl zajęć Kangoo Jumps .

W ramach projektu współpracujemy z Fundacją DAJ SZANSĘ w Toruniu, która zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego. W roku 2021 przeprowadzono diagnozy 6 dzieci.

Łącznie w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 176 osób. Działania projektowe  realizowane są w okresie od kwietnia 2021r. do grudnia 2022r.  Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły, zapraszamy do kontaktu. 

 

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 49.

Osoba do kontaktu Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Spotkanie świadomościowe/Konferencja

„ Reaguj! Dziecko to też człowiek! Stop przemocy!”

W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja pn. „Reaguj! Dziecko to też człowiek! Stop przemocy!” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”  w Ośrodku ZAZ „Nad Jeziorem” w Chełmnie. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3”, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo,  Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej  i wsparcia rodziny: Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów, ponadto Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji oraz rodziny adopcyjne i zastępcze z województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gości powitał Starosta Powiatu Chełmińskiego i Burmistrz Miasta Chełmna.

Poruszano tematy i problemy, z którymi na co dzień borykają się nie tylko rodzice, ale też wszystkie w/wym. instytucje.

Poniżej krótka informacja o prelekcjach:

Pani Minister Barbara Chrobak mówiła o przemocy seksualnej wobec dzieci w obliczu polskiego prawa, o zmianach jakie powinny zajść w przepisach, by pomoc ofiarom przemocy mogła być bardziej efektywna. Pani Chrobak na co dzień bierze udział w pracach Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich poniżej lat 15, i tymi doświadczeniami dzieliła się z zebranymi uczestnikami.

 Pani dr Iwona Palicka,  neuropsycholog, specjalista psycholog kliniczny, przedstawiała skutki traumy wczesnodziecięcej a nawet prenatalnej na późniejszy rozwój dzieci. Podkreśliła, że spożywanie alkoholu czy zażywanie substancji psychoaktywnych w ciąży, to dla dziecka trauma chemiczna, która zapisuje się w mózgu i zmienia jego funkcjonowanie. Wszystkie wypowiedzi i przykłady popierała danymi z badań polskich i światowych.

Sędzia Sądu Rodzinnego Pani  Marta Jarząbek – Słobodzian przybliżyła temat „dobra dziecka” w postępowaniach sądowych w kontekście i teorii i praktyki, opowiadała o sprawach, w których dochodzi do ograniczenia, zawieszenia lub odebrania władzy rodzicielskiej. Opisała ostatnie zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym dotyczące umieszczania małoletnich w formach pieczy zastępczej. Przedstawiła dobre praktyki wypracowane w sądach rodzinnych.

Założycielka  grupy FASmisja Pani Małgorzata Korolczuk, której misją jest edukowanie społeczeństwa na temat FAS, mama dwójki adopcyjnych dzieci ze zdiagnozowanym syndromem FASD i pełnoobjawowym FAS. Opowiadała o swoich doświadczeniach związanych z odkrywaniem czym jest FAS, aby pomagać własnym dzieciom. Przedstawiała różne ścieżki edukacyjne i związane z tym problemy dzieci i ich rodziców.

Psycholog, terapeuta a prywatnie mama adopcyjna dorosłych już dzieci – Pani Magdalena Bodziony przedstawiała zalety edukacji domowej u dzieci, w jaki sposób ten rodzaj nauczania pozwala szybko i skutecznie nadrabiać braki edukacyjne. Jak praktyki z czasów izolacji spowodowanej epidemią, pozwoliły na poszukanie nowych metod edukacji dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Pani Aneta Miszczuk – Nowak – od kilkunastu lat prowadząca Rodzinny Dom Dziecka, na podstawie własnego doświadczenia, przedstawiła problemy dzieci z niepełnosprawnościami, w tym obciążone „upośledzeniem społecznym”, będące konsekwencją zachowań i decyzji dorosłych, w tym służb i sądów.

Wypowiedzi prelegentów niosły duży emocjonalny wydźwięk wśród słuchaczy, co w efekcie zrodziło wiele pytań na zakończenie spotkania oraz wymianę doświadczeń i informacji

„Rodzina w Centrum 3” podsumowanie działań projektowych za rok 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

 

W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin w powiecie chełmińskim.

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO :

 1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym:

   • osób przebywających w pieczy zastępczej,

   • osób opuszczających pieczę zastępczą,

   • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821 ze zm.);

 1. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Centrum Wspierania Rodzin  udziela wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

1. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, tworzącego zintegrowaną usługę poradniczą poprzez indywidualne spotkania z członkami rodzin naturalnych i zastępczych, w tym poradnictwo:

a) pedagogiczne, mające na celu in. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ukierunkowanie procesu wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji. Jednostką miary poradnictwa pedagogicznego jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 120 godzin poradnictwa pedagogicznego.

b)psychologiczne obejmujące m. in. relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w ich środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę, rozwiązywania konfliktów itp. Jednostką miary poradnictwa psychologicznego jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 275 godzin poradnictwa psychologicznego.

c)logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem. Jednostką miary poradnictwa logopedycznego jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 75 godzin poradnictwa logopedycznego.

2. terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej dla rodzin z problemami, której celem jest m. in. zidentyfikowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Celem jest również terapia uzależnień i współuzależnień w sytuacji występowania różnego rodzaju nałogów występujących w rodzinach objętych wsparciem w ramach projektu. Jednostką miary terapii rodzinnej jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 80 godzin terapii rodzinnej.

3. superwizja rodzin zastępczych oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, służąca m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów. Jednostką miary superwizji jest godzina zegarowa. W roku 2022 odbyło się 44 godziny superwizji.

4. warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, zwiększające i wzmacniające ich kompetencje oraz umiejętności wychowawcze, służące m. in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, w tym w relacjach rodzic-dziecko, nabywaniu umiejętności zarządzanie czasem, finansami, radzenia sobie ze stresem, warsztaty kompetencji społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok. 10 os./. W roku 2022 odbyło się 6 warsztatów dla rodziców.

5. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi /6 godzin zegarowych/. W roku 2022 odbyły się 3 zajęcia animacyjne dla dzieci.

6. warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne dla przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./. W roku 2022 odbyły się 4 warsztaty.

7. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych, zwiększenie potencjału wychowanków wchodzących w proces usamodzielniania poprzez treningi umiejętności życiowych (np. ekonomicznych, zdrowotnych, kulinarnych) i społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./. W roku 2022 odbyły się 2 warsztaty.

 

                                                                 

W ramach projektu współpracujemy z Fundacją DAJ SZANSĘ w Toruniu, która zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego. W roku 2022 zgłoszono  diagnozy 6 dzieci. 2 dzieci  zostało poddane terapii.

W ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3”, w roku 2022  odbyły się także dwa spotkania świadomościowe/konferencje zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”  w Ośrodku ZAZ „Nad Jeziorem” w Chełmnie.

7 czerwca 2022 r.  odbyła się konferencja pn. „Reaguj! Dziecko to też człowiek! Stop przemocy!”.

 25 października 2022 r. odbyła się konferencja pn. „Dziecko  FAS   w pieczy a jego edukacja!” .

W konferencjach udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i wsparcia rodziny: Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów, ponadto Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji oraz rodziny adopcyjne i zastępcze    z województwa Kujawsko – Pomorskiego

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 90 osób, w drugim spotkaniu 75 osób.

Poruszano tematy i problemy, z którymi na co dzień borykają się nie tylko rodzice, ale też wszystkie w/wym. instytucje.

Łącznie w okresie od kwietnia 2021 r. do grudnia 2022 r. ze wsparcia w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3” skorzystało 257 osób. Działania projektowe  realizowane są w okresie od kwietnia 2021r. do końca listopada 2023 r.  Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły, zapraszamy do kontaktu. 

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 49 lub  509 687 799.

Osoba do kontaktu Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Warsztaty fotograficzne dla osób usamodzielnianych przebywających w rodzinach zastępczych.

W dniach 25 i 26 marca 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie odbywały się warsztaty fotograficzne dla osób usamodzielnianych przebywających w rodzinach zastępczych. Warsztaty zorganizowane zostały  w ramach zajęć  profilaktyczno – wychowawczych, które mają na celu zapoznanie osób usamodzielniających się z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego.  

Młodzież poznała podstawy fotografowania zarówno profesjonalnym sprzętem jak i własnymi telefonami komórkowymi. Prowadząca opowiadała   co umieścić w kadrze i gdzie? Co fotografować z bliska, a co z daleka? Z lotu ptaka czy z perspektywy żaby? Kiedy i dlaczego? Jak portretować, żeby model wyszedł przynajmniej tak dobrze jak na żywo (albo i lepiej)? Jak sprawić, by portret stał się bardziej wyrazisty albo wręcz odwrotnie, niedoskonały? Wykorzystanie prostych rekwizytów i gadżetów specjalnych. Młodzież poznała także podstawy edycji zdjęć – jak w łatwy i prosty sposób zmienić zdjęcie cyfrowe w obraz, który odpowiada naszemu punktowi widzenia rzeczywistości.

Wychowankowie pieczy nauczyli się robić zdjęcia artystyczne oraz „codzienne” a także komercyjne. Było fotografowanie artykułów spożywczych, kosmetyków, samochodów a także portrety.

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”      w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

            W miesiącach wakacyjnych, tj. lipiec i sierpień, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie odbyły się dwa warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych oraz jeden warsztat dla dzieci i młodzieży.

           Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Rodzina  w Centrum 3 ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

            W dniu 11 lipca br. odbył się warsztat „Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy ( rozwód, śmierć, choroba, seks)”. Uczestnicy warsztatu dowiedzieli się jak dzieci postrzegają rzeczywistość, jak rozładować napięcie przed trudną rozmową, co mówić aby nie przestraszyć ale zaspokoić ciekawość.  Zapoznali się z terminem bajkoterapia, dowiedzieli się w jaki sposób może im pomóc i jak ją stosować.

            Kolejny warsztat dla rodziców odbył się 22 sierpnia br. „Pozytywna dyscyplina, czyli jak być dobrym i skutecznym rodzicem”. Zagadnienia poruszane podczas tego spotkania to pozytywna i negatywna dyscyplina, radzenie sobie z własną złością i bezsilnością, pozytywna komunikacja.

Podczas obu warsztatów uczestnicy otrzymywali catering, składający się z zimnych i gorących napojów, kilku rodzajów ciasta, owoców oraz dwudaniowego obiadu.

Dla dzieci rodziców biorących udział w warsztacie w Centrum Wsparcia Rodzin w Chełmnie prowadzone były zajęcia animacyjne.

            W dniu 21 lipca br. odbył się warsztat dla dzieci i młodzieży pn. „Ja i moje ciało – jak nie dać się kompleksom. Profilaktyka zaburzeń odżywiania”.  Prowadząca warsztaty rozmawiała z uczestnikami na temat kompleksów, skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić, dyskutowano na temat kultu idealnego ciała kreowanego przez media. Dzieci dowiedziały się co to są zaburzenia odżywiania, jak zdrowo się odżywiać. Gry i zabawy podczas warsztatu miały na celu wzbudzić u dzieci pewność siebie, podnieść samoocenę  a także nauczyć pracy w grupie rówieśniczej.

Podczas warsztatu także serwowany był catering.

W ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3” we wrześniu odbędą się dwa warsztaty:

 1. 09.2023 r. warsztat dla rodziców naturalnych i zastępczych „Bezpieczeństwo dzieci w sieci”
 2. 09.2023 r. warsztat socjoteraputyczny dla dzieci i młodzieży „Smaki życia – warsztat profilaktyczny” (uzależnienie od alkoholu, dopalaczy, nikotyny, napojów energetycznych).

Zachęcamy do zgłaszania się pod numerem telefonu 509687799, osoba prowadząca rekrutację: Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

INFORMACJA

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są usługi, w szczególności pedagogiczne i psychologiczne.

Ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.

Scroll to Top
Skip to content