PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 663 937,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 10 764 346,45 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych “DAJ SZANSĘ”

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Informacja o projekcie „Rodzina w Centrum 3”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje o realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” zakłada się do realizacji trzy zadania:
zadanie 1: wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej

zadanie 2: działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym

zadanie 3: przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin w powiecie chełmińskim.

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.

Centra służą deinstytucjonalizacji świadczonego wsparcia oraz przejściu do świadczenia usług w lokalnej społeczności. Integralnym elementem usług społecznych jest prewencja mająca zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej, w tym rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO :

  1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym:
   1. osób przebywających w pieczy zastępczej,
   2. osób opuszczających pieczę zastępczą,
   3. osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821 ze zm.);
  2. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach i poradnictwach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:

  • przynależność do grup docelowych projektu;
  • posiadać zameldowanie ( stałe lub czasowe) na terenie danego powiatu;
  • nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
  • osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia wymaganych dokumentów.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, możliwy jest także zwrot kosztów dojazdu do CWR. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta przez cały czas trwania działań projektowych.

Do zadań Centrum Wspierania Rodzin należy udzielanie wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

  • specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, tworzącego zintegrowaną usługę poradniczą poprzez indywidualne spotkania z członkami rodzin naturalnych
   i zastępczych, w tym poradnictwo:

a) pedagogiczne, mające na celu in. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ukierunkowanie procesu wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji. Jednostką miary poradnictwa pedagogicznego jest godzina zegarowa.

b) psychologiczne obejmujące m. in. relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w ich środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę, rozwiązywania konfliktów itp. Jednostką miary poradnictwa psychologicznego jest godzina zegarowa.

c) logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem. Jednostką miary poradnictwa logopedycznego jest godzina zegarowa.

  1.  
  • mediacji rodzinnych świadczonych w celu rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji pomiędzy członkami rodziny. W czasie mediacji osoby uczą się nowego sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu, w innych sytuacjach. Mediacje są prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jednostką miary mediacji rodzinnych jest godzina zegarowa.
  • terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej dla rodzin z problemami, której celem jest m. in. zidentyfikowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Celem jest również terapia uzależnień i współuzależnień w sytuacji występowania różnego rodzaju nałogów występujących w rodzinach objętych wsparciem w ramach projektu. Jednostką miary terapii rodzinnej jest godzina zegarowa.
  • superwizja rodzin zastępczych oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, służąca m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów. Jednostką miary superwizji jest godzina zegarowa.
  • warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, zwiększające i wzmacniające ich kompetencje oraz umiejętności wychowawcze, służące m. in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, w tym w relacjach rodzic-dziecko, nabywaniu umiejętności zarządzanie czasem, finansami, radzenia sobie ze stresem, warsztaty kompetencji społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok. 10 os./.
  • zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi /6 godzin zegarowych/.
  • warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne dla przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
   w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./.
  • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych, zwiększenie potencjału wychowanków wchodzących w proces usamodzielniania poprzez treningi umiejętności życiowych (np. ekonomicznych, zdrowotnych, kulinarnych) i społecznych /warsztaty jednodniowe, 6 godzin zegarowych, dla ok 10 os./.

W ramach projektu przewiduje się współpracę z Fundacją DAJ SZANSĘ w Toruniu, która zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym:

Diagnoza: 3 dniowy pobyt dziecka z rodzicami/ opiekunami, w tym:

  • zajęcia terapeutyczne ze specjalistami FASD,
  • opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie diagnozy i zaleceń,

Terapia: 5 dniowy pobyt dziecka z rodzicami/ opiekunami, w tym :

  • zajęcia ze specjalistami dla dzieci oraz konsultację z rodzicami/opiekunami,
  • ćwiczenia i zajęcia usprawniające ruchowo, intelektualnie, wsparcie i konsultacje psychologiczne, konsultacja lekarska,
  • opracowanie Indywidualnego Programu Działań Terapeutycznych,

Spotkania szkoleniowe o tematyce:

  • zaburzenia więzi,
  • wsparcie rozwoju dziecka z FASD

Projekt „Rodzina w Centrum 3” zakłada także zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu oraz specjalistów do miejsca świadczenia usług.

Działania projektowe będą realizowane w okresie od kwietnia 2021r. do grudnia 2022r.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 49.

Osoba do kontaktu Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Skip to content