Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Chełmiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Pozyskane dofinansowanie zostanie wykorzystane na pokrycie kosztów:

1)zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób
z niepełnosprawnością;

2)  zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

Scroll to Top
Skip to content