Projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”

INFORMACJA

 

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17)  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

– konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w szczególności poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne;

– ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.

 

INFORMACJA

 

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17)  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przez okres 4 tygodni, tj. do 31 października 2020r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

– konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w szczególności poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne;

– ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.


Informacja o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje o realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu:    12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  10 726 347,11 zł

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” zakłada się do realizacji dwa zadania:
zadanie 1: wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej oraz

zadanie 2: przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin w powiecie chełmińskim.

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych  usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.

Centra służą deinstytucjonalizacji świadczonego wsparcia oraz przejściu do świadczenia usług w lokalnej społeczności. Integralnym elementem usług społecznych jest prewencja mająca zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej, w tym rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym:
 2. osób przebywających w pieczy zastępczej,
 3. osób opuszczających pieczę zastępczą,
 4. osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych;
 5. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Do zadań Centrum Wspierania Rodzin należy udzielanie wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

 1. Specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, tworzącego zintegrowaną usługę poradniczą poprzez indywidualne spotkania z członkami rodzin naturalnych i zastępczych, w tym poradnictwo:psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
 2. Mediacji rodzinnych świadczonych w celu rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji pomiędzy członkami rodziny. W czasie mediacji osoby uczą się nowego sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu, w innych sytuacjach. Mediacje są prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości.
 3. Terapii rodzinnej/grupowej i indywidualnej dla rodzin z problemami, której celem jest uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, nauczenie się czerpania przyjemności z kontaktów z innymi członkami w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć.
 4. Warsztatów jednodniowych dla rodziców zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców naturalnych i zastępczych w zakresie przygotowania rodziców do lepszego rozumienia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi deficytami rozwojowym
 5. Zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw  edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi.
 6. Warsztatów socjoterapeutycznych jednodniowych dla osób przebywających w pieczy oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu.
 7. Wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi. Uczestnikami wyjazdów są rodziny zastępcze i rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, objęte asystenturą rodzinną. Celem wyjazdów edukacyjnych jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
 8. Superwizji rodzin zastępczych służąca weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów.
 9. Warsztatów jednodniowych dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” przewiduje się także zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu oraz specjalistów do miejsca świadczenia usług.

Działania projektowe będą realizowane w okresie od września 2018r. do czerwca 2020r.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 49.

Formularz zgłoszeniowy uczestnika_RWC2.

Oświadczenie uczestnika projektu-RWC2.

Dane uczestników projektu_RWC2.

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content