Piecza instytucjonalna

Piecza  instytucjonalna

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, należy w szczególności zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, m. in. poprzez organizowanie i prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Chełmińskiego sprawowana jest w formie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego:

  1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nr 1” w Chełmnie ul. Gorczyckiego 4,
  2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nr 2” w Chełmnie ul. Gorczyckiego 2,
  3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nr 3” w Unisławiu ul. Sportowa 1a,
  4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla Dziewcząt w Pniewitem prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek

Do placówki dziecko przyjmuje się:

1) na podstawie orzeczenia sądu;

2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;

3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Scroll to Top
Skip to content