Przedmioty ortopedyczne

Podstawa prawna: ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

Miejsce realizacji zadania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

ul. Słowackiego 3,

Stanowisko ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pok. 1

tel. 677 24 46.

O zwrot poniesionych kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, których cena nabycia była wyższa niż przyznany limit NFZ bądź wymagany był udział własny w limicie, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki finansowe PFRON stanowiące dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych są przekazywane na podstawie oryginału faktury określającej kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (limit NFZ) oraz kwotę udziału własnego lub na podstawie innego dokumentu potwierdzającego zakup.

Wymagane dokumenty:

– Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z załącznikami tj.:

a) kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / w przypadku osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / lub kopia wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, lub kopia orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.,

b) oryginał faktury zakupu sprzętu ortopedycznego / środka pomocniczego określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego /limit Narodowego Funduszu Zdrowia/ oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,

c) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym /wyszczególniony w oświadczeniu dochód należy udokumentować.

Dochód nie może przekroczyć kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby w rodzinie,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

– do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany

– do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

Wniosek o dofinansowanie zakupionego sprzętu ortopedycznego składa się w każdym czasie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów

Przyznane środki te są przekazywane przelewem:

– na indywidualne konto wnioskodawcy, jeżeli takie posiada i jeżeli przedstawił fakturę zapłaconą gotówką,

– na konto sprzedającego wyszczególnione w fakturze, jeżeli wnioskodawca przedstawił fakturę nie zapłaconą , z formą płatności “przelewem”

Scroll to Top
Skip to content