Niepełnosprawni

Stanowisko ds. Rehabilitacji


1. Do zadań stanowiska ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy:

– opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategii rozwoju województwa powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

– współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu tych rogramów,

– podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

– opracowywanie i przedstawianie planów, zada_ i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

– współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,

– sporządzanie wniosków do planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Do zadań Działu w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy:

– dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

– dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

– dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej i kierowanie do uczestnictwa w warsztatach,

Scroll to Top
Skip to content