OGŁOSZENIE

W dniu 26 września br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 5886 Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 21 września br. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu chełmińskiego do zgłaszania kandydatów spośród swoich przedstawicieli na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie, sporządzone w formie pisemnej (stosowny druk stanowi załącznik do Ogłoszenia), winno zawierać:

  • pełną nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • dane kandydata: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, email
  • opis działalności kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie i powołanie do Powiatowej społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procedurą wyboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowa 1 (w Biurze Podawczym), lub przesłać drogą pocztową w terminie do 20 października 2023r.

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikiem

Scroll to Top
Skip to content