VI Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”

W dniach 13-14.04.2023 r. odbyła się VI Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”. Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów powiatu chełmińskiego, Sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, Policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, domu pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.…

Warsztaty fotograficzne dla osób usamodzielnianych przebywających w rodzinach zastępczych.

W dniach 25 i 26 marca 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie odbywały się warsztaty fotograficzne dla osób usamodzielnianych przebywających w rodzinach zastępczych. Warsztaty zorganizowane zostały  w ramach zajęć  profilaktyczno – wychowawczych, które mają na celu zapoznanie osób usamodzielniających się z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego.   Młodzież poznała podstawy fotografowania zarówno…

„Rodzina w Centrum 3” podsumowanie działań projektowych za rok 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.   W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje…

Skip to content