„Rodzina  w Centrum 3 ”

   „Rodzina w Centrum 3” podsumowanie działań projektowych za lata 2021- 2023 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  realizuje projekt pn. „Rodzina  w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

W ramach projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin w powiecie chełmińskim.

Celem CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.  Działania projektowe trwały od kwietnia 2021 do końca listopada 2023 r.  tym czasie objęto wsparciem 327 osób z terenu powiatu chełmińskiego.

 Centrum Wspierania Rodzin  udzielało wsparcia uczestnikom w formie następujących usług:

  1. 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  2. a) pedagogiczne – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 480 godzin poradnictwa pedagogicznego ( w tym, w roku 2023 120 h),
  3. b) psychologiczne – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 815 godzin ( w tym w 2023 r. 300 h),
  4. c) logopedyczne – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 250 godzin ( w tym w 2023 r. 80 h),
  5. 2. terapia rodzinna grupowa i indywidualna – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 325 godzin ( w tym w 2023 r. 130 h),
  6. 3. superwizja rodzin zastępczych – łącznie w latach 2021 – 2023 zrealizowano 112 godzin ( w tym w 2023 r. 44 h),
  7. 4. warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych – łącznie w latach 2021 – 2023 odbyło się 17 warsztatów ( w tym w roku 2023, 6 warsztatów )
  8. 5. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów łącznie w latach 2021 – 2023 odbyło się 11 zajęć dla dzieci ( w tym w roku 2023, 5 zajęć )
  9. 6. warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne łącznie w latach 2021 – 2023 odbyło się 12 warsztatów ( w tym w roku 2023, 5 warsztatów )
  10. 7. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, łącznie w latach 2021 – 2023 odbyło się 6  warsztatów

Dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej dwukrotnie w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” odbyły się zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.  W 2021 r. młodzież skorzystała z cyklu zajęć sportowych „Kangoo Jumps” , natomiast  w roku 2023 uczestniczyła w warsztatach fotograficznych.

W ramach projektu podjęta była współpraca z Fundacją DAJ SZANSĘ w Toruniu, która realizowała działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. W trakcie trwania projektu zgłoszono do diagnozy 16 dzieci. Część  dzieci  zostało poddane terapii.

W ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3”, w latach 2021 – 2023   odbyły się także trzy spotkania świadomościowe/konferencje zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Chełmnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom”: 

– 7 czerwca 2022 r.  odbyła się konferencja pn. „Reaguj! Dziecko to też człowiek! Stop przemocy!”

– 25 października 2022 r. odbyła się konferencja pn. „Dziecko z FAS w pieczy a jego edukacja!”

– 30 maja 2023 r. odbyła się konferencja pn. „ Rodzina nie na niby”

W konferencjach udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i wsparcia rodziny: Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów, ponadto Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji oraz rodziny adopcyjne i zastępcze  z województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 90 osób, w drugim spotkaniu 75 osób, natomiast  trzecie spotkanie zorganizowane było dla 200 uczestników.

Poruszano tematy i problemy, z którymi na co dzień borykają się nie tylko rodzice, ale również osoby zatrudnione  w  w/wym. instytucjach.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, pokój nr 14 oraz pod numerem telefonu 56 677 24 71 lub  509 687 799.

Osoba do kontaktu Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Scroll to Top
Skip to content