Spotkanie Świadomościowe/Konferencja „ Rodzina nie na niby!”

Spotkanie Świadomościowe/Konferencja
„ Rodzina nie na niby!”

W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się konferencja pn. „Rodzina nie na niby” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom” w Kinoteatrze „ Rondo” w Chełmnie. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3”, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo,  Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej  i wsparcia rodziny: Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy Społecznej, szkół z powiatu chełmińskiego, ponadto Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji oraz rodziny adopcyjne
i zastępcze z województwa Kujawsko – Pomorskiego. Obecni byli Starosta Powiatu Chełmińskiego Pan Zdzisław Gamański, Radna Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pani Katarzyna Lubańska, Burmistrz Miasta Chełmna Pan Artur Mikiewicz, Dyrektor Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego Pani Anna Sobiesiak, Prokurator Rejonowy Pani Grażyna Wiącek  oraz wielu innych znamienitych gości.

30 maja jest to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, w związku z tym Konferencja rozpoczęła się uhonorowaniem Zawodowych Rodzin Zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka z powiatu chełmińskiego okolicznościowymi statuetkami i dyplomami.  Starosta Powiatu Chełmińskiego Pan Zdzisław Gamański oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie Pani Ewa Wirosławska podziękowali rodzinom za pełnienie tej ważnej i trudnej roli.

Następnie wystąpili specjaliści zajmujący się na co dzień tematyką Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS, FASD oraz pieczą zastępczą. Wśród prelegentów były także rodziny adopcyjne i zastępcze oraz osoba na co dzień zmagająca się z FAS.

Poniżej krótka informacja o prelegentach:

 Katarzyna Kałamajska Liszcz „ Nowa więź – Nowe narodziny”

Matka adopcyjna czworga dorosłych już dzisiaj dzieci. W poszukiwaniu wsparcia dla przyjętych dzieci (m.in. porażenie mózgowe i FAS) ukończyła szkolenie „Human Developmentalist Course” w  IAHP w Filadelfii (USA), podyplomowe studia „Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień” na UKSW w Warszawie i „Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej” w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Razem z mężem Krzysztofem Liszczem, lekarzem psychiatrą, wspierała rodziny wychowujące dzieci z FASD. Po śmierci męża kontynuuje podjęte wcześniej działania.

 Katarzyna Liszcz  „ Codzienność z FAS”

Urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym a po piętnastu latach został zdiagnozowany alkoholowy zespół płodowy FAS, prowadzi bloga” Co-dziennik z życia z FAS” na Facebooku.. Pani Katarzyna jest redaktorką portalu „ Rampa – pokonujemy bariery”. Dzięki ogromnej miłości i wsparciu rodziców adopcyjnych nauczyła się pokonywać bariery codzienności.

Anna Krawczak  „ Rodzicielstwo Zastępcze – Misja czy Praca? ”

Antropolożka i badaczka, dr nauk humanistycznych, współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW, certyfikowana praktyczka Trust-Based Relational Intervention TBRI, współautorka szkolenia MENTOR dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i rodzinne domy dziecka. Autorka i współautorka licznych publikacji, książek naukowych i artykułów prasowych poświęconych m.in. prawom dziecka, antropologii pokrewieństwa, pieczy zastępczej i adopcji. Związana z fundacją „ Dajemy dzieciom siłę”.

Iwona Palicka  „Miłość Ci wszystko uleczy? Dzieko z zaburzeniami rozwojowymi ( FAS, ASD. Wczesnia Trauma) w rodzinie zastępczej.”

Jest doktorem nauk o zdrowiu, specjalistą psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii oraz diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD. Jest także terapeutą traumy i metod neurorozwojowych. Pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia SomaticExperiencing oraz członka Rady Fundacji Fastryga. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. Kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym oraz prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.

Katarzyna Kojtych „ Mama z przymiotnikiem”

Od 16 lat zawodowa rodzina zastępcza, przez ich dom przewinęło się ponad 20 dzieci potrzebujących szczególnej opieki. Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „ Pokochaj Mnie”.

 Małgorzata Korolczuk „ FAS ma swój czas”

Założycielka  grupy FASmisja ,której misją jest edukowanie społeczeństwa na temat FAS, mama dwójki adopcyjnych dzieci ze zdiagnozowanym syndromem FASD i pełnoobjawowym FAS.

Scroll to Top
Skip to content