Zarządzenie Dyrektora PCPR w Chełmnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE
z dnia 5 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Informacja o zatrudnieniu.

Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonych naborach na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”   W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego zatrudniono następujące osoby: Pani Aleksandra Szczygieł na…

Skip to content