Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 22 marca 2019 r.

 

INFORMACJA
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 – dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych”

Dotację w wysokości 50.425,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom w Chełmnie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 – dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych” w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z EFS.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Chełmnie
Ewa Wirosławska

Scroll to Top
Skip to content