Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 31 grudnia 2021r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2022r.

(umowa cywilno-prawna)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrane zostały następujące osoby:

  1. Pani Sylwia Ernestowicz, zam. Chełmno
  2. Pani Barbara Swołek, zam. Chełmno

 

 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku złożone zostały w wymaganym terminie dwie oferty. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

 

 

                                                                                                                Dyrektor

                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                            w Chełmnie

 

                                                                                                       Ewa Wirosławska

 

Chełmno, dnia 2 grudnia 2021r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022roku.  

 Zakres działania koordynatora i jego obowiązki w stosunku do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR) określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 77 cytowanej ustawy).

 Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie ustawowych uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie ustawowych uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:

  1. Wykształcenie 

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub 

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 

2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona; 

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie; 

Warunki zatrudnienia: 

1)  Umowa cywilnoprawna (art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

2) Miejsce świadczenia pracy –  praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych,  w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.  

3) Okres zatrudnienia: 1 styczeń2022r. – 31 grudnia 2022r. 

Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny i CV 

2) Kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności 

3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia)

4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać: ilość godzin (miesięcznie) realizowanych w środowiskach rodzin zastępczych, maksymalną ilość rodzin zastępczych objętych pracą koordynatora (jednocześnie), cenę za godzinę pracy koordynatora w środowisku rodziny.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022” do dnia 22 grudnia 2021r. do godziny 12.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.   

Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
     Ewa Wirosławska

Załącznik nr 1 i nr 2 do ofert do pobrania w Centrum lub ze strony www Centrum.

Scroll to Top
Skip to content