Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Chełmno, dnia 2 grudnia 2021r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: psycholog

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:

1. Wykształcenie 

a) dyplom magistra psychologii

b) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku psychologa, w tym:

– co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w poradnictwie rodzinnym dla rodzin zastępczych

– doświadczenie w badaniu kandydatów na rodziców zastępczych,

– doświadczenie w wydawaniu opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

– doświadczenie w sporządzaniu diagnoz psychofizycznych dzieci,

– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu terapii.

2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona; 

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5.Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

Warunki zatrudnienia: 

1) Umowa cywilnoprawna

2) Miejsce świadczenia pracy –  praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin,  w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.  

3) Okres zatrudnienia: 1 stycznia 2022r. – 31 grudnia 2022r. 

Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny i CV 

2) Kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności 

3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia)

4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać: ilość godzin (miesięcznie) realizowanych w środowiskach rodzin zastępczych, maksymalną ilość rodzin zastępczych objętych pracą koordynatora (jednocześnie), cenę za godzinę pracy koordynatora w środowisku rodziny.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa na rok 2022” do dnia 22 grudnia 2021r. do godziny 12.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.   

Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
     Ewa Wirosławska

Załącznik nr 1 i nr 2 do ofert do pobrania w Centrum lub ze strony www Centrum.

Scroll to Top
Skip to content