Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”

Powiat Chełmiński
reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2020r. poz.821),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020 poz.1057)
oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020r.
w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”,
ogłaszaotwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej
„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”
Szczegóły w uchwale Zarządu nr 146/2020

przejdź do uchwały

Scroll to Top
Skip to content