„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku

Informujemy, iż Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku oraz wyznaczył termin naboru wniosków.

Wobec powyższego zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, podmioty uprawnione i organizacje pozarządowe do uczestnictwa w programie.


Obszary Programu, które będą realizowane – zgodnie z kierunkami oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2020 r.:
Obszar B – likwidacja barier w urzędach (powiatu i gminy), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
Obszar D – likwidacja barier transportowych,
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Powiat Chełmiński zgłosił swoją gotowość do realizacji Programu w 2020 roku, tym samym wnioski dot. obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie w terminie do 10.02.2020r.

Ponadto informujemy, że wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są bezpośrednio we właściwych terytorialnie Oddziałach Funduszu.

Informacji udzielają: Zespół Zarządzania Projektami w Starostwie Powiatowym 566772445, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie 566772455, 566772424. Szczegółowe dane dotyczące Programu dostępne są na stronie PFRON: www.pfron.org.pl, kontakt do pracownika Oddziału PFRON w Toruniu: 566814419.

Zwracamy się z prośbą o tel. informację na nr 56 677 24 55 o zamiarze przystąpienia do Programu do dnia 17.01.2020r.

Scroll to Top
Skip to content