PROJEKT “WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

Informacja o projekcie
Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Beneficjenci projektu:
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 36 181 362,97 zł
Kwota dofinansowania UE: 30 754 158,53 zł                   
Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.
Grupa docelowa projektu:
  • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu  zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 :
– gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
– domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
– niepubliczne ZOL/ZPO,
– schroniska,
– noclegownie,
– komenda wojewódzka policji,
– komenda wojewódzka straży pożarnej,
– warsztaty terapii zajęciowej,
– zakłady aktywności zawodowej,
– środowiskowe domy samopomocy,
– powiatowe centra pomocy rodzinie,
– placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy,
– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
  • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców – zapewnienie środków ochrony,
  • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej –  wypłata dopłat do wynagrodzeń dla pracowników DPS i POW oraz przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa.
Scroll to Top
Skip to content