Stanowisko: trener programu korekcyjno–edukacyjnego i programu psychologiczno–terapeutycznego

Chełmno, dnia 12.02.2024 r.

 

Ogłoszenie o naborze na trenera programu korekcyjno – edukacyjnego i programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 46) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: trener programu korekcyjno – edukacyjnego i programu psychologiczno – terapeutycznego.

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20.06.2023r. w sprawie programów korekcyjno – edukacyjnych (Dz.U.2023, poz.1163) – par.6 oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2023r. (Dz.U.2023 poz.1166) w sprawie programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób prowadzących te programy – par.5.

Warunki zatrudnienia:
1) Umowa cywilnoprawna
2) Miejsce świadczenia pracy – w siedzibie PCPR w Chełmnie lub w miejscu wskazanym przez PCPR.
3) Okres zatrudnienia – planowany okres realizacji programów: 1 maj 2024 r. – 15 grudzień 2024 r.

Wymagane dokumenty:
1) CV
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty (zaświadczenie o ukończeniu szkoleń) potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności określone w wyżej wymienionych Rozporządzeniach
3) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać cenę za godzinę pracy trenera.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na trenera programu korekcyjno – edukacyjnego i programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową” do dnia 15 marca 2024r. do godziny 14.30.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.
Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie

Ewa Wirosławska


Załącznik do oferty do pobrania w sekretariacie Centrum lub ze strony www Centrum.

Załącznik do oferty: POBIERZ (15kB) 

Scroll to Top
Skip to content