Rodzina w centrum Etap I

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Chełmiński informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r. 

Partnerzy projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
 • powiaty:
   • aleksandrowski
   • brodnicki
   • bydgoski
   • chełmiński
   • golubsko-dobrzyński
   • grudziądzki
   • inowrocławski
   • lipnowski
   • mogileński
   • nakielski
   • radziejowski
   • rypiński
   • sępoleński
   • świecki
   • toruński
   • tucholski
   • wąbrzeski
   • włocławski
   • żniński
 • miasta na prawach powiatów:
   • Bydgoszcz
   • Toruń
   • Grudziądz
   • Włocławek
 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

   • MOPS Bydgoszcz
   • MOPR Toruń/TCUS
   • MOPR Włocławek
   • MOPR Grudziądz/CPDIR
   • PCPR Aleksandrów Kuj.
   • PCPR Brodnica
   • PCPR Bydgoszcz
   • PCPR Chełmno
   • PCPR Golub-Dobrzyń
   • PCPR Grudziądz
   • PCPR Inowrocław
   • PCPR Lipno
   • PCPR Mogilno
   • PCPR Nakło nad Notecią
   • PCPR Radziejów
   • PCPR Rypin
   • PCPR w Sępólnie Krajeńskim
   • PCPR Świecie
   • PCPR Toruń
   • PCPR Tuchola
   • PCPR Wąbrzeźno
   • PCPR Włocławek
   • PCPR Żnin
   • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Powiat Chełmiński  zadeklarował wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum  Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 Powiat Chełmiński realizował, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Powiat Chełmiński  podjął decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

 • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
 • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
 • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
 • rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku  oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
 • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top
Skip to content