Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

wybrany kandydat: Sylwia Ernestowicz, zamieszkała w ChełmnieMonika Ziemecka, zamieszkała w ChełmnieSzymon Lenartowski, zamieszkały w Chełmnie  uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2021 roku złożone zostały w wymaganym terminie trzy oferty. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

wybrany kandydat: Monika Niewiarowska-Zych, zamieszkała w ChełmnieAleksandra Świerczek, zamieszkała w Chełmnie  uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”

Powiat Chełmińskireprezentowany przez Zarząd Powiatu,na podstawieustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. z 2020r. poz.821),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2020 poz.1057)oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020r.w sprawie uchwalenia„Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”

Powiat Chełmińskireprezentowany przez Zarząd Powiatu,na podstawieustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2020r. poz.1057)oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.w sprawie uchwalenia„Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku…

Program “Pomoc…” – wydłużenie terminów realizacji i okresu aplikowania w Module III programu

Szanowni Państwo,

w związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przekazuje do wiadomości informacje o zmianach w zakresie Modułu III.

K O M U N I K A T !!!

Chełmno, dnia 12.10.2020 r. K O M U N I K A T           W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Prosimy o kontakt telefoniczny (56 6772446) lub mailowy (pcprchelmno@op.pl, pcpr@powiat-chelmno.pl). Przypominamy, że osoby składające wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, w tym…

NAGRODY STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W WOLONTARIACIE

Do 31 października 2020 r. przyjmujemy wnioski o nagrodę Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej oraz w wolontariacie. Nagroda przyznawana jest dla osób działających w szeroko rozumianej pomocy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chełmińskiego oraz dla aktywnych wolontariuszy, którzy m.in pomagają w pracach biurowych, biorą udział w terapiach i rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych, pomagają w organizacji imprez sportowych/kulturalnych, wydarzeń…

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Chełmiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,…

Skip to content