„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku oraz wyznaczył termin naboru wniosków. Wobec powyższego zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, podmioty uprawnione i organizacje pozarządowe do uczestnictwa w programie. Obszary Programu, które będą realizowane  – zgodnie z kierunkami oraz…

UWAGA!!! ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r.

UWAGA!!! ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW) W…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

wybrany kandydat: Sylwia Ernestowicz, zamieszkała w ChełmnieMonika Ziemecka, zamieszkała w ChełmnieSzymon Lenartowski, zamieszkały w Chełmnie  uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2021 roku złożone zostały w wymaganym terminie trzy oferty. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

wybrany kandydat: Monika Niewiarowska-Zych, zamieszkała w ChełmnieAleksandra Świerczek, zamieszkała w Chełmnie  uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”

Powiat Chełmińskireprezentowany przez Zarząd Powiatu,na podstawieustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. z 2020r. poz.821),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2020 poz.1057)oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020r.w sprawie uchwalenia„Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”

Powiat Chełmińskireprezentowany przez Zarząd Powiatu,na podstawieustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2020r. poz.1057)oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.w sprawie uchwalenia„Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku…

Skip to content